Høringssvar fra Drammen tingrett

Høringsuttalelse - Ny barnevernslov

Dato: 10.01.2017

Svartype: Med merknad

Vi har følgende bemerkninger til forslaget om partsrettigheter for barn i kap. 16.3 og forslaget om trygghetsperson for barn i kap. 16.7.

Kap. 16.3: Det er foreslått at et barn etter eget ønske kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom barnet har fylt 12 år.

Utvalget har bemerket at dette ikke innebærer en plikt for barnet til for eksempel selv å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, å være til stede under nemndas behandling av saken, eller å avgi forklaring.

Erfaringen er at barn som ønsker å gjøre partsrettigheter gjeldende, ofte ønsker å være til stede under rettens behandling av saken. Slik forslaget lyder har barn på 12 år rett til dette. For barn i denne aldersgruppen vil det å følge saken kunne være en stor belastning som ikke er til barnets beste. Det kan være opplysninger om barnet selv, søsken eller foreldre som barnet bør skjermes for.

Fordelene ved å ha partsrettigheter bør fortsatt veies opp mot den belastning det vil kunne være for barnet å være til stede. For barn på 12 år bør barnets ønske ikke være avgjørende. Bestemmelsen bør således være mer nyansert.

Kap. 16.7: Det er foreslått å samle oppgavene som i dag ivaretas av barnets talsperson, tillitsperson og tilsynsperson hos én person som skal hete barnets "trygghetsperson". Det er positivt at man begrenser antall personer et barn må forholde seg til i barnevernssaken.

Det er trygghetspersonen som vil formidle barnets syn til beslutningstakeren der barnet ikke ønsker å snakke direkte selv.

De nye reglene gir fylkesnemnda hjemmel til å oppnevne trygghetsperson. Ordningen bør utvides slik at det også blir hjemmel for domstolene til å oppnevne, fortrinnsvis samme trygghetsperson. Retten skal foreta en nåtidsvurdering, og må ha oppdaterte opplysninger om hvordan barnet har det og hva barnet selv mener. Etter dagens regelverk gir barnevernloven § 7-9 kun fylkesnemnda hjemmel til å oppnevne barnets talsperson. I mangel av lovhjemmel er domstolene henvist til enten å oppnevne sakkyndig etter tvisteloven eller høre barnet selv. Domstolenes behov for lik hjemmel som fylkesnemnda har, bør ivaretas i ny barnevernslov.

Til toppen