Høringssvar fra Oslo Børs

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2017 NR 14 - GJENNOMFØRING AV MARKEDSMISBRUKSFORORDNINGEN - SANKSJONER OG STRAFF

Dato: 30.10.2017

Svartype: Med merknad

1 Innledning

 

Det vises til høringsbrev av 18. juli 2017 vedrørende utkast til regler som tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs forordning (EU) nr. 596/ 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) («MAR») og gjennomgang av verdipapirhandellovens regler om sanksjoner og straff.

Nedenfor følger børsens merknader til enkelte av utvalgets forslag.

 

2 Utsatt offentliggjøring

 

Etter gjeldende rett skal en utsteder som har besluttet utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon i henhold til verdipapirhandelloven («vphl.») § 5-3, uoppfordret og umiddelbart gi regulert marked melding om forholdet, herunder bakgrunnen for utsettelsen, jf. verdipapirforskriften § 5-1. Denne plikten til å varsle regulert marked underhånden på beslutningstidspunktet bortfaller ved implementeringen av MAR.

Etter MAR artikkel 17 nr. 4 tredje ledd skal en utsteder som har utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon, informere tilsynsmyndigheten om at offentliggjøringen av informasjonen ble utsatt, og videre gi en skriftlig redegjørelse for hvorfor vilkårene for en slik utsettelse var oppfylt. Alternativt kan den relevante EØS-staten velge å fastsette at redegjørelsen først skal oversendes tilsynsmyndigheten på forespørsel.

Utvalget har foreslått at det ikke bør innføres en plikt til å oversende begrunnelsen for utsatt offentliggjøring samtidig med at beslutningen om utsatt offentliggjøring meldes til tilsynsmyndigheten. Det foreslås derfor å benytte adgangen til å kreve at slik begrunnelse først skal oversendes på forespørsel fra tilsynsmyndigheten. Utvalget begrunner dette i hovedsak med at det kan være situasjoner hvor innsideinformasjonen relaterer seg til uventede forhold som utsteder må håndtere raskt, og at det kan fremstå som unødig byrdefullt for utsteder å måtte formulere begrunnelsen for utsatt offentliggjøring skriftlig.

Oslo Børs vil fremheve at informasjonsplikten som påligger de noterte utstederne er sentral for et velfungerende marked, og en av de viktigste forpliktelsene utstederne har. Det er også sentralt for tilliten til markedet at utsteder løpende foretar en korrekt vurdering av om innsideinformasjon foreligger, og av når vilkårene for utsatt offentliggjøring er oppfylt. Oslo Børs er imidlertid enig med utvalget i at det kan anses unødig byrdefullt for en utsteder å utforme en skriftlig begrunnelse i tilfeller hvor det informeres om at utsatt offentliggjøring er besluttet. Oslo Børs støtter derfor utvalgets forslag om at det inntas en bestemmelse i verdipapirforskriften om at begrunnelsen for utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon først skal oversendes tilsynsmyndigheten på forespørsel.

 

3 Plikt til å oversende og oppbevare primærinnsidelister

Etter gjeldende rett er utstedere av aksjer som er eller søkes notert på regulert marked forpliktet til å føre og oversende en ajourført oversikt over utsteders primærinsidere til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker. MAR inneholder på sin side ingen eksplisitt regel om oversendelse av primærinnsidelister til tilsynsmyndigheten eller handelsplassen.

I henhold til MAR artikkel 23 nr. 2 har tilsynsmyndigheten rett til å få tilgang til ethvert dokument eller data i enhver form, og få utlevert eller ta en kopi av disse. Utvalget legger til grunn at tilsynsmyndigheten som følge av dette må kunne betinge seg en rett til å motta oppdaterte versjoner av listen over primærinnsidere dersom det foretas endringer i primærinnsiderlisten. Utvalget har derfor foreslått at det inntas en forskriftshjemmel i forslaget til ny verdipapirhandellov § 3-1 (5), som gir departementet adgang til å fastsette nærmere regler om oversendelse av lister over meldepliktige etter MAR artikkel 19 til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker. Plikten til oversendelse av slik liste fremgår av § 3-3 i forslaget til endringer verdipapirforskriften.

Børsen deler utvalgets syn knyttet til ovennevnte, og vil påpeke at en plikt til å sende oppdatert liste over meldepliktige til tilsynsmyndigheten er sentral for kontrollen av primærinsideres meldeplikt. Børsen er mottaker av slike lister i dag og er positiv til å være mottaker av slike lister også fremover. Det forutsettes at børsen utpekes til å være mottaker fra og med tidspunktet hvor ny verdipapirhandellov trer i kraft dersom dagens ordning videreføres.

Utvalget foreslår dernest å videreføre adgangen for Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker til å utarbeide og offentliggjøre oversikter over primærinsidere, jf. forslaget til ny verdipapirhandellov § 3-1 (6). Adgangen til offentliggjøring gjelder kun personer nevnt i MAR artikkel 3 nr. 1 punkt 25, og ikke nærstående til slike. Oslo Børs støtter utvalgets forslag. Primærinsidere er ansett for å ha kunnskap om utsteder som markedet ikke har, og etter børsens syn er det viktig for tilliten i markedet at det foreligger åpenhet rundt hvem som er primærinsidere.

 

4 Tilsyn med overholdelsen av utsteders informasjonsplikt

Finansdepartementet har i dag delegert Finanstilsynets tilsyn med overholdelsen av vphl. § 5-2 om utstederes løpende informasjonsplikt og § 5-3 om utsatt offentlighet til Oslo Børs som regulert marked. Børsen sanksjonerer også utstedere ved brudd på informasjonsplikten ved ileggelse av overtredelsesgebyr.

Utvalget legger til grunn at gjeldende delegasjon kan opprettholdes ved innføringen av MAR, og anbefaler også at ordningen videreføres. Oslo Børs slutter seg til de argumenter som utvalget fremhever til støtte for å videreføre ordningen.

Oslo Børs mener i likhet med utvalget at det er rasjonelt at tilsyn med overholdelsen av informasjonsplikten ligger hos Oslo Børs ved implementeringen av MAR. Tilsynet med informasjonsplikten utføres samordnet med den øvrige markedsovervåkning som børsen utfører, og børsen besitter kompetanse og tekniske løsninger for å føre tilsyn med utstedernes løpende informasjonsplikt på en effektiv måte. Oslo Børs deler også utvalgets vurdering om at en overføring av oppgaven til Finanstilsynet vil medføre at det samlet sett medgår mer ressurser til å løse oppgaven. I likhet med utvalget er det også børsens oppfatning at det er bred enighet om at dagens ordning har fungert godt.

Utvalget foreslår videre at forskriftsbestemmelsen om delegasjon utformes slik at den også omfatter MHF der operatøren av MHF-en er et regulert marked. Oslo Børs støtter også dette forslaget.

 

5 Urimelige forretningsmetoder mv.

Verdipapirhandelloven § 3-9 første ledd oppstiller et generelt forbud mot å benytte urimelige forretningsmetoder ved handel i finansielle instrumenter. Oslo Børs mener bestemmelsen er viktig og støtter utvalget i deres vurdering av at bestemmelsen bør videreføres. Bestemmelsen er en rettslig standard og en generalklausul som retter seg mot enhver, og er den eneste atferdsregelen i verdipapirhandelloven kapittel 3 som gjelder for alle finansielle instrumenter uavhengig av om disse er opptatt, godkjent for eller søkt opptatt til handel på en handelsplass eller ikke. Oslo Børs mener i likhet med utvalget at bestemmelsen uttrykker et viktig og vel innarbeidet prinsipp i verdipapirmarkedet, og utgjør en viktig rettslig skranke for handler i finansielle instrumenter som ikke er opptatt, godkjent for eller søkt opptatt til handel på en handelsplass.

 

6 Om straffebestemmelsene

Utvalget foreslår å oppheve børsloven § 48 tredje ledd som inneholder en særskilt straffebestemmelse rettet mot tillitsvalgte og ansatte ved regulert marked. Det fremheves at bestemmelsen er lite tidsmessig og ansatte på regulert marked kan, i likhet med alle andre personer, straffes for overtredelse av de bestemmelsene i verdipapirhandelloven som er belagt med straff. Utvalget kan ikke se at det er behov for ytterligere straffebestemmelser for ansatte på regulert marked, og børsen støtter utvalgets vurdering.

Utvalget har videre foreslått å skjerpe strafferammen for ulovlig spredning av innsideinformasjon fra ett til fire års fengsel. Begrunnelsen for forslaget er at de groveste tilfellene av ulovlig spredning av innsideinformasjon har omtrent samme skadepotensiale som innsidehandel og markedsmanipulasjon. Børsen er enig med utvalget i deres vurderinger og støtter forslaget.

 

7 Avsluttende merknader

Oslo Børs ønsker avslutningsvis å rette fokus på en praktisk utfordring ved innføringen av MAR i Norge. Implementeringen av forordninger i norsk rett betyr at tekstene hvor de materielle bestemmelsene fremkommer ikke lenger finnes i den tradisjonelle lov- og forskriftssamlingen, men i forordningene det vises til. Dette er i en ny måte å bygge opp lov- og forskriftsverket på som innebærer at regelverket vil være mindre tilgjengelig, og da i særdeleshet for mange markedsaktører som skal etterleve bestemmelsene. I tillegg kommer at forordningstekstene eksisterer på mange språk som innad er likestilt i EU. Som ledd i å sikre tilgjengeligheten for markedsaktørene vil Oslo Børs fremheve viktigheten av at det raskt utarbeides norsk oversettelse av MAR og de tilhørende tekniske standarder som innføres gjennom forskrift. 

 

Med vennlig hilsen

OSLO BØRS ASA 

 

Bente A. Landsnes

Børsdirektør

Til toppen