Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen, sanksjoner og straff

Dato: 01.11.2017

Svartype: Med merknad

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Finansdepartementets brev 18.7.2017 med vedlegg.

Brudd på verdipapirhandelloven etterforskes og påtalebehandles i utgangspunktet av Økokrim og politiet. Politidirektoratet har ikke hatt kapasitet til å vurdere høringsnotatet, men viser til at Økokrim er oppført som høringsinstans.

Riksadvokaten viser til Økokrims høringsuttalelse som vil bli sendt på et senere tidspunkt, og har i tillegg følgende innspill:

«Når det gjelder spørsmålet om fortsatt straff for brudd på verdipapirlov vil vi kort bemerke at riksadvokaten deler utvalgets syn på at det vil være et fortsatt behov for et parallelt straffespor ved siden av adgangen til å sanksjonere gjennom administrative sanksjoner som overtredelsesgebyr m.v. Vi finner videre å kunne slutte oss til utvalgets vurderinger angående behovet for visse straffeskjerpelser, og det straffenivå som utvalget i denne sammenheng har foreslått i verdipapirloven § 21-12 fremstår etter våre vurderinger som adekvat jf. punkt 11.4.8.9 -11.4.8.11 og merknaden til § 21-2 Straff side 132.»

Justis- og beredskapsdepartementet har for øvrig ingen merknader.

Vedlegg

Til toppen