Høringssvar fra Digitaliseringsdirektoratet

Dato: 27.04.2021

Høringssvar NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

Vi viser til høring om NOU 2020:11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring. Nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digitaliseringsdirektoratet har særlig sett på kapittel 21 Digital transformasjon av domstolene.

Vi vil generelt uttrykke støtte til anbefalingene både på kort og lang sikt som foreslås i kap. 21.6.

Utvalget gir gode beskrivelser av mulighetene for bedre og mer effektivt arbeid i domstolene ved å ta i bruk nye digitale verktøy. Som det påpekes, kan ny teknologi også bidra til økt rettsikkerhet og likebehandling, økt transparens og tillit og mer brukerrettede tjenester. Som utvalget trekker frem i 21.5.3 vil en omorganisering av domstolene kunne frigi store ressurser. Disse kan investeres i ny teknologi som kan forbedre domstolenes arbeidsprosesser.

Utvalget peker på viktige risikoer knyttet til bl.a. personvern og digital sikkerhet. Nasjonalt ressurssenter for deling av data er imidlertid av den oppfatning at mål om digitalisering og digital transformasjon kan og må oppfylles i tråd med disse viktige prinsippene.

Vi støtter vurderingene av forutsetninger for digital transformasjon i kap. 21.5, og vil særlig understreke viktigheten av å tenke helhetlig om felles plattformer og økosystem som tillater effektivt samarbeid med andre deler av justissektoren.

Tone Bringedal

Seniorrådgiver

Digitaliseringsdirektoratet Astrid Solhaug

Seniorrådgiver

Digitaliseringsdirektoratet