Høringssvar fra MannsForum

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra organisasjonen MannsForum.

Vedlagt er MannsForum sine merknader til NOU 2020: 14 Ny barnelov

Vedlegg