Høringssvar fra Forbrukerrådet

Dato: 19.04.2022

Forbrukerrådet viser til at Verdipapirlovutvalget avga NOU 2021:10 om «Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet» den 14. desember 2021. Finansdepartementet sendte utvalgets utredning på høring den 17. januar 2022 med høringsfrist den 17. april 2022.

Forbrukerrådets hovedanliggende er å bidra med innspill i høringen som kan sikre et bedre vern for norske forbrukere.

Forbrukerrådets hovedpunkter kan kortfattet sammenfattes i følgende hovedpunkter:

  • Forbrukerrådet mener det er positivt at folkefinansiering reguleres på en tydelig måte, og at EUs forordning om folkefinansiering vil bidra til styrket forbrukervern når den gjennomføres i norsk lov.
  • Forbrukerrådet mener at alle former for folkefinansiering, herunder også folkefinansiering av forbrukerkreditt, bør samles i en og samme lov. Dette vil sikre god oversikt over rettsreglene som gjelder på dette området. Ny lov om folkefinansiering bør derfor etter hvert utvides til også å omfatte lånebasert folkefinansiering (P2P) når endringene som er varslet i EUs forbrukerkredittdirektiv foreligger.
  • Forbrukerrådet mener det må stilles krav om transparens rundt risiko, priser og omkostninger på alle folkefinansieringsplattformer som tilbyr investeringsbaserte og lånebaserte folkefinansieringsprodukter til ikke-profesjonelle kunder, og at lovutkastet slik det foreslås i NOU-en sikrer tilgang til slik informasjon på en god måte.
  • Forbrukerrådet mener det bør stilles krav om at ikke-sofistikerte kunder må gjennomgå egnethetstester i forkant av investeringer og utlån som gjøres via folkefinansieringsplattformer./Forbrukerrådet mener at alle foretak som tilbyr finansielle tjenester til forbrukere må være tilsluttet et godkjent klageorgan. Dette innebærer at også folkefinansieringsforetak som drifter folkefinansieringsplattformer må ha rutiner for mottak og behandling av klager fra kundene, og være tilknyttet en utenrettslig tvisteløsningsordning.
  • Forbrukerrådet slutter seg her til flertallets syn i dissensen i utvalget som omtalt i kapittel 3.3.4.2.

Vedlegg