Høringssvar fra Norske Finansanalytikeres Forening

Dato: 01.04.2022

Det kongelige finansdepartement

Ref. 20/6334-4

Dato: 28.03.2022

Høring – NOU 2021:10 Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

Det vises til høringsbrev av 17.01.2022 om Verdipapirlovutvalgets utredning, NOU 2021:10 «Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet».

Utredningen fra Verdipapirlovutvalget inneholder forslag til regler som gjennomfører forventede EØS-regler som svarer til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1503 om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen) i norsk rett.

Forordningen fastsetter et rammeverk for lånebasert og egenkapitalbasert folkefinansiering av næringsvirksomhet, og har blant annet til formål å legge til rette for et velfungerende indre marked for folkefinansiering, samtidig som investorbeskyttelsen styrkes.

Utvalget foreslår at forordningen gjennomføres ved inkorporasjon i en ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet (folkefinansieringsloven). Utvalget foreslår også regler som etter forordningen skal utarbeides nasjonalt, blant annet regler om tilsyn og sanksjoner. I tillegg foreslår utvalget endringer i tilgrensende regelverk, herunder endringer i verdipapirhandelloven og finansforetaksloven.

Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) støtter forslaget.

Vennlig hilsen

Norske Finansanalytikeres Forening

Mette Lindbæk

Adm. direktør