Forsiden

Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet

Dato: 29.10.2021

Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til høringsbrev fra departementet av 24. juni i år av NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv.

UDI vurderer det slik at endringene som utvalget foreslår ikke har direkte betydning for vår saksbehandling. Presiseringene av hvem som er arbeidstaker og arbeidsgiver kan imidlertid få indirekte betydning.

Når det gjelder forslaget til ny § 1-10 i arbeidsmiljøloven om omgåelse av regelverket, legger vi til grunn at kodifiseringen av domstolenes adgang til gjennomskjæring ikke er til hinder for at UDI som forvaltningsorgan kan foreta gjennomskjæring til de reelle forholdene. Dette kan være aktuelt for UDI i spesielle tilfeller