Forsiden

Høringssvar fra Utdanningsdirektoratet

Dato: 01.11.2021

Vi viser til høringsbrev av 24.06.21. Utdanningsdirektoratet har en kommentar til NOU’ens behandling av området «midlertidige ansatte». Lærlingordningen er en opplæringsordning som foregår i både skole og arbeidsliv, i skjæringsfeltet mellom utdannings- og arbeidsmarkedspolitikk.

Lærlingens rettigheter og plikter er regulert i opplæringsloven. Lærlingen er arbeidstaker i den bedriften de har tegnet arbeidsavtale med og er plasserte i, med de rettighetene og pliktene som følger av lover og tariffavtaler. De fleste lærebedrifter bruker lærlingordningen til å rekruttere nye arbeidere og dermed sikre kontinuitet i arbeidskraften. Korona-pandemien viser også at lærlingordningen er sårbar for konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet.

Trygge rammer for lærlinger er spesielt viktig i bransjer med høy grad av midlertidighet.

I Norge har vi et sterkt og godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om lærlingordningen. Samfunnskontrakten for flere læreplasser 2022-2026, mellom partene i arbeidslivet, skal sikre flere ungdommer læreplass og jobb etter endt læretid. I Hurdals-plattformen varsler regjeringen at de ønsker å styrke oppfølgingen av ungdom fra skole til læretid, blant annet ved å stille strengere krav til seriøsitet og til å ta i bruk lærlinger ved offentlige innkjøp og anbud.