Forsiden

Høringssvar fra Norsk Økrimforening

Dato: 29.10.2021

Merknader til høring om NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Det vises til departementets høringsbrev av 24. juni 2021 med oppgitt høringsfrist 1. november og referanse 21/2391.

Norsk Økrimforening organiserer nærmere 1 000 medlemmer som i sine yrker arbeider mot økonomisk kriminalitet. Vi har medlemmer fra bl.a. skatteetaten, politi- og påtalemyndighet, tolletaten, og ansatte i anti-hvitvaskingsenheter innen bank og forsikring. Våre medlemmer arbeider hver eneste dag med å etterforske mistanker om økonomisk kriminalitet, herunder blant annet arbeidslivskriminalitet. I denne sammenheng viser vi til regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet som i et kriminalbekjempende perspektiv omtaler viktigheten av et godt og seriøst arbeidsliv hvor arbeidslivets spilleregler følges.

Utvalget har vurdert ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet, og innstillingen behandler temaer knyttet til blant annet arbeidstakerbegrepet og grensen mot selvstendige oppdragstakere, arbeidsgiverbegrepet og arbeidsgiveransvar, midlertidig ansettelse, innleie og entreprise, arbeidsmiljø, medvirkning og samarbeid, samt omgåelse og etterlevelse.

I utredningen nevnes Oslo Economics omtale av "at det finnes eksempler på arbeidslivskriminalitet forkledd som entreprise, der kriminelle aktører benytter entrepriseorganisering for å redusere ansvar og risiko". Norsk Ø-krimforening viser i den anledning også til rapporten fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter "Situasjonsbeskrivelse 2020 Arbeidslivskriminalitet" som understøtter dette ved å omtale erfaringer og utfordringer med bruk av enkeltpersonforetak (ENK). Tilsvarende erfarer Skatteetatens i sine kunnskapskontroller at de avdekker skatterettslig feilklassifisering av næringsinntekt og lønn innen bransjene renhold, bygg og anlegg og transport.

Et mindre oversiktlig arbeidsmarked, med økt internasjonalisering og inntog av den digitale plattformøkonomien kan etter vår oppfatning medføre økt spillerom for aktører som driver i strid med lover og regler. Det er derfor viktig at reglene forhindrer muligheten for omgåelse av regelverk. I tillegg er det viktig at forskjeller i skatte- og avgifter samt regulatoriske behandling på tvers av tilknytningsformer ikke oppmuntrer til uheldig og uriktig klassifisering av arbeidere.

Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall når det gjelder behovet for endring av arbeidstakerbegrepet. Flertallet mener det det er nødvendig å revidere listen over momenter, og hva som er og bør være sentrale kjennetegn på et arbeidsforhold. Flertallet mener videre at de mest sentrale momentene bør fremgå av selve ordlyden i forslaget til ny tekst i arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd. I tillegg foreslår flertallet å lovfeste en presumsjonsregel. Hvilket innebærer at ved avgrensning mot oppdragsforhold skal arbeidstakerforhold legges til grunn, med mindre det kan sannsynliggjøres at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold. Forslaget begrunnes med at en slik løsning vil kunne avklare tvilstilfellene på en klar og tydelig måte. Dessuten fremhever flertallet at den som kjøper arbeidskraften er den som i de fleste tilfeller definerer og etablerer avtaleforholdets rammer, og som er nærmest til å sørge for at det er samsvar mellom de formelle og reelle forholdene.

Norsk Økrimforening støtter flertall sitt forslag samt dets vurdering om at det er særlig viktig å vurdere tiltak for å unngå at ulike former for ansettelser og virksomhetsorganisering undergraver hovedregelen om faste ansettelser og den tradisjonelle bruken av alternative tilknytningsformer som et supplement til denne i avgrensede situasjoner. Selv om forslaget kun innebærer en ny definisjon av arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven, vurderer Norsk Økrimforening forslaget som et riktig og viktig grep i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.

Inger A. E. Coll

leder

Norsk Økrimforening