Forsiden

Høringssvar fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Dato: 27.10.2021

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) leverer fellestjenester til departementene innen kategoriene Vakt og resepsjon, Digitale tjenester,Fasilitetstjenester og HR-tjenester. Enkelte av tjenestene skal leveres 24:7 og det nyttes i dag midlertidig ansettelser som timeavlønnede tilkallingsvakter og engasjementer på inntil 12 måneder. DSS har til enhver tid rundt 80 midlertidig ansatte. Midlertidig ansatte nyttes ved sykefravær, turnover og permisjoner. DSS gir opplæring med lønn for tilkallingsvakter som er timelønnet.

Tjenesteproduksjonen innenfor spesielt vakt og resepsjon og renhold ville ikke kunne blitt tilbudt med dagens krav til leveranser og innenfor dagens økonomiske rammer uten midlertidig ansatte. Et regelverk som gir mindre mulighet for timeavlønnede og kortvarige engasjementer kan gi lavere servicegrad for kunden.

For å ha fleksibilitet ved sykdom og turnover mener DSS det er viktig å beholde dagens rammeverk for midlertidig ansettelser.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har følgende kommentarer til NOU:9

  • Til side 330: DSS støtter å samle bestemmelsene om drøfting i virksomheten i èn bestemmelse for å tydeliggjøre og fremheve betydningen.
  • Til side 343: DSS støtter forslaget om at arbeidstakers rettsstilling kan fastsettes ved dom dersom det er foretatt omgåelsesdisposisjoner.