Forsiden

Høringssvar fra Kriminalomsorgsdirektoratet

Dato: 14.10.2021

Høringssvar fra Kriminalomsorgsdirektoratet - NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv - Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Vi viser til høringsbrev av 24.06.21.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har noen innspill til de lovendringene som flertallet har foreslått i Del III.

Arbeidstakerbegrepet og grensen mot selvstendige oppdragstakere

KDI støtter forslaget til endringer i arbeidstakerdefinisjonen i aml § 1-8. Det er en fordel for begge parter å unngå tvil og usikkerhet om det foreligger et ansettelsesforhold eller et selvstendig oppdragsforhold.

Arbeidsgiverbegrepet og arbeidsgiveransvar

KDI støtter endringen i aml § 15-7(2) slik at plikten til tilby passende stilling ved nedbemanninger utvides til å gjelde konsern eller gruppen av selskaper som helhet.

Bestemmelsen gjelder ikke i staten, men vil kunne sammenlignes med den eksterne fortrinnsretten til annen stilling i staten etter sal. § 24 for ansatte som blir sagt opp p.g.a. virksomhetens forhold.

Vi mener det er en fordel med en størst mulig grad av likebehandling når det gjelder statlig og privat virksomhet.

Midlertidig ansettelse

Flertallet foreslår å oppheve den generelle adgangen til å ansatte midlertidig i ett år uten nærmere begrunnelse i aml. §14-9(2).

KDI legger til grunn at en slik endring ikke vil medføre at det er behov for å endre sal. § 9 (1) e som gi adgang til å ansatte midlertidig i 6 måneder når det er oppstått en uforutsett behov.

Videre foreslår flertallet å innføre en ren treårsregel for retten til fast ansettelse. KDI støtter dette da det innebærer en harmonisering med sal. § 9 (3).

Arbeidsmiljø, medvirkning og samarbeid

KDI støtter forslaget om at det skal være et verneombud i alle virksomheter uten unntak basert på størrelse. Det er viktig at ansatte også i små virksomheter har en person – i tillegg til ledelsen – som skal ivareta alle ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Videre vil dette være med på å sikre kompetanse på forbyggende arbeidsmiljøarbeid og bidra til et godt partssamarbeid.

Videre støtter vi forslaget om å senke grensen til når det skal etableres arbeidsmiljøutvalg (AMU) fra 50 til 30 ansatte.

Vi støtter imidlertid ikke forslaget om å senke grense fra 20 til 10 ansatte når det gjelder å opprette AMU dersom en av partene krever det. For små virksomheter vil da 4 av 10 ansatte være medlemmer av AMU. Dette virker unødvendig byråkratisk, og er ikke nødvendigvis den beste måte å sikre er godt arbeidsmiljø på.

Omgåelse og etterlevelse

KDI støtter ikke lovfesting av en generell omgåelsesnorm i arbeidsmiljøloven. I likhet med mindretallet mener vi at det vil skape uklarhet og uforutsigbarhet om hvilke avtaler og disposisjoner som rammes, samt at hensynet til brukervennlighet ikke ivaretas. Vi mener videre at en slik regel vil virke prosess- og konfliktdrivende.

Brudd på og omgåelser av regelverket må unngås, men vi mener at dette ivaretas godt nok etter gjeldende rett.

Susanne Nor
HR-direktør

Hege Marie Hauge
seniorrådgiver