Forsiden

Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 20.10.2021

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat som ble lagt frem 23. juni 2021 av Fougnerutvalget, som ble nedsatt for å vurdere tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Utvalget har blant annet vurdert om rammeverket for ulike tilknytningsformer og for arbeidsgiveransvar er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og tilpasningsdyktig både for dagens og fremtidens arbeidsliv. Utredningen omhandler blant annet følgende temaer:

• Arbeidstakerbegrepet og grensen mot selvstendige oppdragstakere

• Arbeidsgiverbegrepet og arbeidsgiveransvar

• Midlertidig ansettelse

• Innleie og entreprise

• Arbeidsmiljø, medvirkning og samarbeid

• Omgåelse og etterlevelse

Høringen gjelder utelukkende regelendringer i arbeidsmiljøloven. Skatteretten har som utgangspunkt ikke regler som direkte bygger på arbeidsmiljøloven, men har egne måter å definere arbeidsgiver og arbeidstaker på der blant annet utbetalingsfunksjonen er sentral. For skatterettslige formål er det også lang praksis for hvilke momenter som skal vektlegges ved grensen mellom næringsdrivende og arbeidstaker. Vi ser derfor ikke at de foreslåtte regelendringene vil ha direkte konsekvenser på skatterettens område.

Vi bemerker at de begrepene og problemstillingene som søkes klargjort gjennom nye regler i arbeidsmiljøloven, er begreper og problemstillinger som også kan være vanskelig å forstå og praktisere i skatteretten. Det forhold at grensene er ulike for skatt og arbeidsrett innebærer en ekstra utfordring for de berørte. De foreslåtte presiseringene av arbeidstakerbegrepet og forslaget om presumsjonsregelen kan etter vår oppfatning også ha positive effekter for den skatterettslige klassifiseringen. Gode grunner kan derfor tale for å vurdere den skatterettslige grensen mellom lønn og næring på nytt, evt. med en harmonisering mellom arbeidsretten og skatteretten på dette området.

Til slutt kan bemerkes at Skatteetaten gjennom arbeid i risikobransjer og i arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet har erfart at vi kan ha en viktig og avgjørende rolle i arbeidet med å bekjempe slik kriminalitet i fremtidens arbeidsliv. I tillegg vil det ha en stor egenverdi for Skatteetaten ved at vi i vår overordnede risikovurdering (ORV) har vist til hvilken trussel det er mot skattesystemet at viktige grunnlagsdata forsvinner slik det fort kan gjøre dersom vi går i retning av færre ansatte arbeidstakere og flere enkeltpersonforetak. I tillegg kommer at det utgjør en trussel mot mva-systemet at mange små aktører får tilgang. Høringsforslaget kan med dette ha positiv betydning for skatteforvaltningen, og vi støtter derfor de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.