Forsiden

Høringssvar fra Sjøfartsdirektoratet

Dato: 01.11.2021

Høring - NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 25 06 2021 om høring til NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

Bakgrunn og formål:

Utvalget ble satt ned for å vurdere ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet i lys av strukturendringer og ytre drivkrefter.

Utvalget legger den norske modellen til grunn for sine vurderinger og anbefalinger. Den overordnede målsettingen for utvalget er at rammeverket for arbeidslivet skal legge til rette for fortsatt høy andel faste ansettelser og et organisert arbeidsliv forankret i tariffavtaler sammen med gode vilkår for verdiskapning i virksomhetene. Den norske arbeidslivsmodellen har bidratt til gode arbeidsforhold for de aller fleste

Generelle kommentarer:

Sjøfartsdirektoratet anerkjenner utvalgets arbeid, og ser positivt på at utvalget er enige om å legge den norske modellen til grunn for sine vurderinger og anbefalinger.

Det arbeidsrettslige vernet for sjøfolk er regulert i skipsarbeidsloven (lov-2013-06-21-102) med tilhørende forskrifter. Loven trådte i kraft 20. august 2013. I tillegg regulerer skipssikkerhetsloven (lov-2007-02-16-9) med tilhørende forskrifter også enkelte forhold knyttet til arbeidsvilkår til sjøs.

I mandatet til skiparbeidslovutvalget var det et klart utgangspunkt at loven skulle harmoniseres så langt som mulig med arbeidsmiljøloven. Loven ble harmonisert på en rekke punkter, men likevel slik at de særegenhetene som arbeidsforhold til sjøs innebærer ble ivaretatt. Internasjonale forpliktelser, som MLC konvensjonen (Maritime Labour Convention), er også inkorporert i skipsarbeidsloven og sikrer skipsarbeiderenes rettigheter.

I kjølvannet av NOUen vil det være viktig at også skipsarbeidsloven blir gjennomgått for å sikre at eventuelle lovendringer blir harmonisert med skipsarbeidsloven i den grad det er hensiktsmessig. Det anses som viktig at skipsarbeidsloven også i fremtiden skal være en tidsriktig lov som, i hensiktsmessig grad, er harmonisert med arbeidsmiljøloven.

Sjøfartsdirektoratet har ikke merknader til de foreslåtte lovendringene. Vi har vurdert endringene både som forvaltningsorgan og som arbeidsgiver.

Vedlegg