Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 13.09.2021

Svartype: Med merknad

Vi viser til Kulturdepartementets brev 25.6.2021 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:

Det foreslås i høringsnotatet endringer i straffeloven §§ 236, 311 og 317, som en følge av at systemet med forhåndskontroll endres i bildeprogramloven. I det videre lovarbeidet bør det vurderes nærmere om det får noen betydning ved anvendelse av de aktuelle bestemmelsene i straffeloven at unntaket for forhåndskontrollerte filmer fjernes, herunder om adgangen til å vise filmer vil bli noe snevrere i enkelte tilfeller. Dette med sikte på å avklare om det ligger noe mer i endringen av straffeloven enn en endring som kun er av teknisk karakter.

Vedlegg