Høringssvar fra Sentralt Ungdomsråd

Dato: 23.09.2021

Svartype: Med merknad

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om NOU 2021:3

Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill på NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen og notat med forslag til endringer i bildeprogramloven. Saken ble behandlet av rådet i deres møte 14.09.2021.

Om Sentralt ungdomsråd

SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser, samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Våre innspill

SUR er positive til et kompetansesenter rettet mot å øke kunnskapen om hvordan medievirkeligheten påvirker barn. I tillegg til å øke barn og unges kunnskap og kritiske tenkning til egen og andres atferd på nett, bør senteret ha som mål å lære og veilede voksenpersoner i å snakke med barn og unge om medievaner, og særlig om seksualisert innhold. Det bør være et større fokus på gode internett- og sosiale medievaner blant barn og unge.

Vi mener også at det er viktig at barn og unge får tilgang på mer informasjon rundt hva som er lov og ikke på nett. Her er det et behov for å ha tilgang på kompetente voksenpersoner som er enkle å kontakte og rapportere innhold til hvis man ser eller opplever noe skadelig. Det trengs også et lavterskel informasjonstilbud, som også tilbyr samtaler for barn og unge med voksenpersoner. Mange barn og unges første stopp for informasjon er google, særlig om man har spørsmål om noe som man ikke tør å spørre voksne om. Dette er ikke alltid positivt. SUR mener at alle barn bør ha en voksenperson de er komfortable å kontakte for å få svar på spørsmål omkring dette.

SUR vil også trekke fram at elever opplever politibesøk på skoler for å informere om for eksempel spredning av nakenbilder som lite effektivt og umoderne. Flere av slike møter har fokusert på at barn og unge, særlig jenter, må slutte å ta nakenbilder. Vi mener det er mer konstruktivt å forholde seg til at dette skjer, og at man heller må gi barn og unge informasjon om lover og rettigheter, og samtidig informere om kritisk tenkning omkring bruk av internett og sosiale medier. Dette bør heller handle om hvorfor unge har lyst til å sende hverandre nakenbilder, og hva barn og unge kan gjøre om man opplever å få tilsendt nakenbilder av andre.

Kort oppsummert mener Sentralt Ungdomsråd i Oslo:

  • Vi er positive til et kompetansesenter. Her må man også fokusere på å øke barn og unges kunnskap og tilgang på tilrettelagt informasjon.
  • Det bør være større fokus på gode internett- og sosiale medievaner hos barn og unge.
  • Barn og unge må få mer info om hva som er lov og ikke på nett.
  • Alle barn og unge må ha lavterskel tilgang på en trygg voksenperson.
  • I møter med barn og unge trenger vi mer informasjon og kritisk tenkning, og mindre moralisering rundt bruk av internett og sosiale medier

Vedlegg