Høringssvar fra Telenor Norge AS

Dato: 24.09.2021

Svartype: Med merknad

Telenor Norge (heretter Telenor) viser til mottatt høringsnotat vedrørende NOU 2021:3 «Barneliv foran, bak og i skjermen», datert 25. juni 2021, og takker for muligheten for å komme med våre innspill.

Som digital aktør har Telenor i over 15 år vært med på å ta ansvar for barn og unges trygghet og sikkerhet på internett. Med dette som bakgrunn har vi utviklet flere samarbeidsprosjekter og programsatsinger. I 2009 utviklet vi sammen med bl.a. Røde Kors og Medietilsynet en omreisende skoleturne, Bruk Hue, som tok opp utfordringer knyttet til nettvett og nettmobbing. I 2019 ble denne digitalisert for å bli mer tilgjengelig for skoler og lærere å ta i bruk. Innholdet er tilpasset mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole. I 2020 ble også en egen modul av Bruk Hue for foreldre lansert. De senere år har Telenor etablert tjenesten Nettslett som inkluderer juridisk hjelp til kunder for å fjerne uønsket innhold fra nett. Kunder kan også få psykologhjelp. Vinteren 2022 vil vi lansere en ny Bruk Hue-modul rettet mot ledere i frivilligheten, da vi erfarer at nettvett og nettmobbing er fenomener som treffer barn og unge på tvers av de tradisjonelle arenaene

Generelle betraktninger

Overordnet er dette en interessant utredning, og vi vil rose utvalget for å komme med mange relevante anbefalinger. I det følgende vil vi gjerne knytte noen kommentarer til utredningen som helhet og til enkelte av utvalgets anbefalinger som vi oppfatter som særlig relevante for Telenor.

Barn og unges mediebruk, både bredde og volum, har økt voldsomt de siste ti årene, samtidig som digital konnektivitet og bruk av mobiltelefon har blitt mer utbredt. Bekymringer – både foreldres, læreres, myndigheters og andres – knyttet til barns bruk, kan sies å ha økt i samme takt.

Telenor registrerer at utvalget har gjort en grundig litteraturgjennomgang, som blant annet viser usikkerhet og ulike meninger rundt hvordan barn takler ulike medieinntrykk, og hva som kan gjøre skade. Hva som er medieinnhold, og hvordan både voksne og barn både produserer medieinnhold, og forholder seg til medieinnhold, endrer seg mye bare fra år til år, og vi registrerer at utvalget understreker tidshorisontene og de raske skiftene i mediehverdagen.

Det er også svært positivt at utvalget viser til at man ikke blir ferdig utlært, men at digital kompetanse handler om livslang læring. Vi ser også positivt på at utvalget legger til grunn at konsumering av medieinnhold i dag er en sosial prosess, hvilket innebærer at man hele tiden må være bevisst den sosiale og kulturelle konteksten mediebruken foregår i.

Vi er tilfredse med at utvalget gjennom sitt arbeide med utredningen har snakket med flere barn og unge, samt tatt inn Barneombudets ekspertpanel. Et svært viktig premiss, som utvalget også viser til, er erkjennelsen av at barn og unge ikke skiller mellom livet på nett og ellers. Vår erfaring er at mange gjerne skulle ønske klarere lover og regler som beskytter barn og unge, men som utvalget også peker på, er det uklart hvor effektiv slik nasjonal lovgivning vil være.

Kommentarer til utvalgte anbefalinger

Telenor er enige med utvalget som understreker lærerens og skolens viktige rolle. Vi merker oss at utvalget ser til den brede definisjon av digital kompetanse, og at dette er tema treffer flere fag. Vi ser i våre egne effektundersøkelser at lærere med hell bruker våre ressurser på tvers i flere fag, men særlig i «folkehelse og livsmestring».

Anbefalingene ser særlig til seksualundervisning i skolen, og hvordan denne undervisningen kan ta inn flere digitale dimensjoner. Dette mener vi er gode anbefalinger. Telenor har lang erfaring med å tilby undervisningsressurser som tar opp nettopp den digitale dimensjonen ved unges utforsking av egen seksualitet. Lærere melder tilbake at dette bidrar til gode diskusjoner om å sette grenser og ta ansvarlige valg.

Vi merker oss også at utvalget framhever utfordringer ved foreldrenes manglende/uformelle kompetanse til å kunne støtte barna sine i ulike digitale utfordringer. Vi erfarer at foreldre kompenserer usikkerhet og bekymringer med økt kontroll, noe som utfordrer barns rett til personvern, privatliv og ytringsfrihet. Dette gjør foreldres forbilderolle enda mer utfordrende. Utvalget presenterer utfordringen med å balansere disse hensyn på en god måte, og viser således frem kompleksiteten og paradoksene foreldre kan stå i.

Derfor er det også svært relevante anbefalinger når utvalget peker på behovet for økt kunnskap og kompetanse i hele laget rundt barnet; både skole, lærere, foreldre, og andre. De ulike arenaene som barna vokser opp i er ikke adskilte, og økt digital konnektivitet gjør arenaene stadig mer flytende. Telenor er enige i at det er viktig å bygge mediekompetanse for flere aktører som har en rolle i barns liv. Derfor er dette målet i vår nye undervisningsmodul «Bruk Hue for alle» som lanseres i 2022.

Telenor merker oss som svært positivt at utvalget foreslår tiltak som kan følge opp barn som opplever mobbing og andre krenkelser digitalt. I Telenor tilbyr vi produktet Nettslett som tilbyr kunder mulighet til å få hjelp hos både advokater og psykologer, samt kompensasjon for tapt arbeidsinntekt ved digitale krenkelser. Dette viser at behovet for oppreisning er tilstede for voksne, og det er sannsynlig at samme behov også gjelder barn og unge under 18 år. Telenor støtter anbefalingen om en tilsvarende effektiv klagemekanisme for barn og unge som opplever digitale krenkelser.

Telenor anser det som positivt at det vises til at digital kompetanse kan være en del av læreplan allerede fra grunnskole av, og at dette også inkluderer teknisk kompetanse. Det er viktig at de som utvikler teknologien representerer mangfoldet, både i Norge og internasjonalt. I Telenor driver vi derfor et eget program, sammen med Plan International, rettet mot jenter på 10. trinn for å øke interesse og informasjon knyttet til å ville studere teknologi, eller velge en karriere innen teknologi.

Vi merker oss særlig anbefalingen om at myndighetene bør samarbeide med medieaktører og andre samfunnsaktører om opplysningskampanjer med målsetning om å informere om god mediebruk og digital dømmekraft. Vi er spente på den konkrete oppfølgingen av denne anbefalingen, og ser fram til et tettere samarbeid med myndighetene om dette.

Generelt stiller vi oss gjerne til rådighet for departementet i det videre arbeidet med oppfølgingen av NOUen.

Med hilsen

Ana Brodtkorb

Leder for samfunnsansvar og bærekraft

Telenor Norge