Høringssvar fra Universitets- og høgskolerådet

Dato: 08.03.2023

Høringssvar fra Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) takker for anledningen til å komme med høringssvar på NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler. UHR viser også til høringsuttalelsene fra UHRs medlemsinstitusjoner.

UHR mener at utvalget har gjort en solid jobb og svart godt på mandatet. UHR har gitt innspill til utvalget i innledende fase og utvalgets forslag er på linje med mye av det UHR tidligere har spilt inn. UHR støtter det overordnede prinsippet om forenkling av opptaksreglene, og at opptaksmodellen fortsatt skal være mest mulig rettferdig, effektiv og enkel å forstå.

Kvalifisering

Utvalget foreslår å beholde dagens regler i stor grad. Hovedveien inn til høyere utdanning vil fortsatt være generell studiekompetanse (GSK) og opptaket skal fortsatt være karakterbasert. UHR støtter dette, fordi det er sammenheng mellom karakterer i videregående opplæring og hvor godt studentene lykkes i høyere utdanning.

UHR støtter at det fortsatt skal være mulig å sette spesielle opptakskrav i form av innholdskrav. Dette er viktig for flere studier hvor det er nødvendig med forkunnskaper innenfor bestemte emner.

Utvalget foreslår at det ikke lenger skal være nivåkrav og begrunner dette med at bestått videregående skole bør være tilstrekkelig grunnlag til neste nivå i utdanningssystemet. UHR støtter dette. Dersom elevene som har bestått videregående skole ikke er godt nok studieforberedt, må det løses i videregående opplæring, ikke i opptakssystemet.

Rangering

UHR mener at den største utfordringen i dagens opptakssystem er alle tilleggspoengordningene. UHR støtter forslaget om en karakterkvote og opptaksprøvekvote, der hovedveien til høyere utdanning fortsatt skal være et karakterbasert opptak.

Modellen er aldersnøytral. Utvalget foreslår å fjerne alle tilleggspoeng, inkludert alderspoeng. UHR støtter forslaget fra utvalgets flertall, inkludert at det ikke gis tilleggspoeng for førstegangstjeneste. UHR støtter at det bør være mulig å reservere en studieplass i hele perioden en søker er i førstegangstjeneste.

UHRs styre har uttrykt bekymring for at elever vil utsette å ta realfag til etter fullført videregående skole, dersom realfagspoengene tas bort.

Det er viktig for UHR at de elevene som ikke presterer godt på videregående fortsatt skal ha en mulighet til å komme inn i høyere utdanning. En opptaksprøvekvote vil gi en slik mulighet. Hvordan opptaksprøven skal utformes og organiseres må utredes nærmere. En slik utredning må blant annet vurdere nedre aldersgrense, antall ganger prøven kan tas, kostnader for den enkelte og samfunnet gitt at opptaksprøven får liknende funksjon som privatisteksamener (karakterforbedring), og kostnader knyttet til utvikling og gjennomføring av prøven..

Opptaksprøven bør få en betegnelse som hindrer forveksling med eksisterende fagspesifikke opptaksprøver. Det er viktig at den endelige opptaksprøven utvikles av et fagmiljø med kompetanse, og i dialog med UH-sektoren.

UHR mener at de fagområder som i dag er opptaksprøvebaserte ivaretas godt av forslagene i ny opptaksmodell. Institusjoner som ønsker det, kan ta i bruk supplerende rangeringskriterier for å finne de best egnede blant de best kvalifiserte søkerne. UHR støtter dette.

UHR støtter flertallets forslag om spesielle kvoter. UHR er tilfreds med at kvoten for samiske studenter videreføres. Det er behov for å gjennomgå kriteriene for rangering av kvotestudenter på ny. UHR støtter også forslaget om å innføre kjønnskvoter og å fjerne kjønnspoeng.

Det er viktig å sørge for god og lett tilgjengelig informasjon om ny opptaksmodell til søkere, rådgivere, foreldre og andre, slik at søkerne kan ta gode utdanningsvalg.

Organisering

Dagens organisering av opptaket gjennom Samordna Opptak oppleves som effektivt, transparent og rettferdig. UHR støtter en fortsatt gjennomføring av opptak via Samordna Opptak. Sektoren har gitt tilbakemelding om at det er behov for styring og samordning. Forutsigbarhet og likebehandling oppleves som de beste kvalitetene med det norske opptakssystemet. Det er bred enighet i sektoren om at det bør være et felles opptaksregelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvalget peker på at det å få søkere raskere i gang med utdanning og ut i arbeidslivet kan gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. UHR mener at det må utredes nærmere i hvilken grad opptaksprøven vil medføre økte kostnader, oppfølging og merarbeid ved institusjonene og konsekvenser for søkerne.

UHR mener at innføring av ny opptaksmodell i tillegg bør følges opp med følgeforskning, slik at eventuelle uheldige konsekvenser fanges raskt opp og modellen kan justeres underveis.