Høringssvar fra Voksenopplæringsforbundet

Dato: 17.03.2023

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er interesseorganisasjonen til studieforbundene i Norge. Vofos formål er å fremme voksnes læring ved å bidra til mangfold, utvikling og ny kunnskap og være et felles forum for voksnes læring i frivillige og ideelle organisasjoner. Vofo er part i Nasjonalt kompetansepolitisk råd og har plass i Nasjonalt fagskoleråd.

Om studieforbundene
Studieforbundene er offentlig godkjente ideelle organisasjoner som forvalter tilskudd til opplæring som skjer i regi av deres mer enn 500 medlemsorganisasjoner. I 2021 arrangerte studieforbundene over 34 000 kurs for over 400 000 deltakere over hele landet.

Til kapittel 5 - integreringspolitikken:
Voksenopplæringsforbundet – Vofo - er den samlede organisasjonen for den frivillige ikke kommersielle voksenopplæringen i Norge. Blant våre medlemsorganisasjoner finnes det mange som har et stort og langvarig engasjement i forhold til flyktninger og innvandreres integrering i det norske. Våre studieforbund og organisasjoner vil fortsatt kunne bidra positivt til integreringsarbeidet, om det tilrettelegges fra statlige, regionale og kommunale myndigheter til deres legitime deltakelse.

Voksenopplæringsforbundet viser til regjeringen Solbergs «Strategi for integrering gjennom kunnskap» fra 2019, der følgende innsatsområder defineres

  • Utdanning og kvalifisering
  • Arbeid
  • Hverdagsintegrering
  • Retten til å leve et fritt liv

I sum representerer disse satsningsområdene en bred plattform for integreringen. Vofos organisasjoner vil med sitt mangfold kunne bidra innenfor alle de 4 satsingsområdene, men særlig innenfor områdene hverdagsintegrering og samfunnsdeltakelse vil Vofo med sine medlemsorganisasjoner kunne bety en vesentlig kvalitetsforskjell, om det fra offentlige myndigheter tilrettelegges for deres involvering. Vi vil hevde at innvandreres møte med det norske sivilsamfunnets organisasjoner og verdier er ganske avgjørende for at innvandrere oppnår en tilstrekkelig inkludering i det norske samfunnet.

Vofo støtter de programmene som i dag forvaltes av IMDI, men vi mener også at det bør etableres et eget program for samfunnsentreprenørskap. Gjennom et slikt program bør organisasjoner som representerer sivilsamfunnet kunne få støtte til prosjekter som utvikler innvandreres motivasjon og kompetanse i å bygge sine relasjoner, både på vegne av seg selv og sin egen familie samt egen kultur og etniske egenarter. Integrering må bety noe mer og annet enn ensidig assimilering.

At det norske samfunnet verdsetter en positiv akkulturasjon, vil gi innvandrergruppene muligheter til å møte de norske verdiene uten å måtte vrake alle sine egne etnisk-kulturelle verdier. I dette perspektivet har de mange frivillige organisasjonene gode muligheter til å bidra med kompetanseutvikling i et tillitsbyggende samarbeid med innvandrergruppene.

Til kapittel 16 – Lokal og regional variasjon i integreringsarbeid:

Vofo registrerer at flere av medlemsorganisasjonene allerede er engasjert i prosjekter med kvalifisering og samfunnsdeltakelse som formål. Denne type prosjekter bør kunne fortsette, og flere frivillige aktører bør få muligheter til å bidra.

Vofo vil særlig omtale et par av punktene i dette kapitlet:

  • Norskopplæringen for voksne innvandrere: Vi er enig i at norskopplæring er viktig som et grunnlag for deltakelse i norsk arbeidsliv og samfunnsliv. Hovedveien til slik kompetanse går via de kommunale voksenopplæringssentrene og for flyktningene ved å gjennomføre tiltak som ligger i introduksjonsprogramordningen.

Ordningen med «klippekort» og Kompetanse pluss er viktige ordninger som frivillige studieorganisasjoner deltar i med sine tilbud.

For Vofo synes det likevel å være et behov for en enda større differensiering av norskopplæringen og den kvalifiseringen som denne gir. Vi ser at det er stor forskjell i læringskompetansen for ulike innvandrergrupper. Det synes i dag som mesteparten av ressursene legges inn på de laveste nivåene (A1, A2 og B1). mens innvandrere med en utdannings- og yrkesbakgrunn på et høyere nivå i mindre grad blir ivaretatt av dagens ordninger.

Vofo forslår derfor at det etableres egne tilskudd til «hurtigspor» som fører deltakere med god læringskompetanse direkte til et høyere språkfaglig nivå (B2 og C1). Dette «sporet» bør ha en langt større vektlegging av yrkesrelatert språk og lærestoff knyttet til yrkes- eller utdanningsnivået.

Dette vil sikre at langt flere med en akademisk bakgrunn fra hjemlandet kan oppnå kvalifisering mot den yrkesbakgrunnen de har med seg, eller den videreutdanning de trenger i Norge for å oppnå formell yrkeskompetanse. Jf. kravet som nå stilles til norskfaglig kompetanse for å kunne ta en utdanning på masternivået ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon.

Vofo mener at noen studieforbund og organisasjoner her kan bidra med testforberedende norskopplæring gjennom et eget «hurtigspor».

Regionale og kommunale integreringsråd: Vofo støtter etablering av slike organer, og vi er klar til å delta i slike organer. Vofo har i dag egnesamarbeidsavtaler med flere fylker, og gjennom dette samarbeidet ser vi det som naturlig at vi også deltar i prosesser og systemer som skal ivareta integreringstiltak for innvandrere.

Vofo vil bemerke at det også er viktig å kunne fokusere på bo- og arbeidsregioner som kan omfatte flere kommuner. Etablering av interkommunale integreringsråd bør derfor kunne være et naturlig valg der arbeidslivets organisasjoner ser dette som hensiktsmessig.

Rådgivningsarbeidet for innvandrere: Vofo viser til at fylkeskommune har ansvaret for å etablere tilbud om karriereveiledning også for innvandrere. Vofos erfaringer sier at denne ordninger primært gjelder veiledning knyttet til valg av utdanningsveier og yrkeskarriere. Ordningen har derfor en definert funksjon primært knyttet til det offentlige kvalifiseringssystemet.

For Vofo synes det å være behov for en bredere anlagt mentorordning, der både yrkesvalg, familiens behov og kultur, fritid og bomiljø kan bli veiledet på en helhetlig måte. Vofo forslår derfor at fylkeskommunene får ansvaret for å forvalte en ny tilskuddsordning for mentorstøtte, der frivillige organisasjoner kan bli tildelt oppdrag gjennomføre egne mentorprosjekter for definerte innvandrergrupper. Mentorfunksjonen må gjerne kunne utøves i kombinasjon med kurs og opplæringsaktiviteter, men slik at de som ønsker mentorstøtte kan få det uavhengig av deltakelse i annen opplæringsaktivitet. Vofo deltar gjerne i utviklingen av kriterier for en mentorstøtteordning.

Integreringskonferanser: Voksenopplæringsforbundet anser oss selv som en naturlig medspiller i regionale intergeringskonferanser. Vi er representert i samtlige fylker og regioner med egne rådgivere, og vi har egne Fylkesutvalg som representerer studieforbundene med aktiviteter i det enkelte fylket.

Voksenopplæringsforbundet har i vår uttalelse konsentrert om oss de kapitlene der frivillighetens medvirkning er beskrevet. Vi har derfor ikke merknader til de andre delen av NOU 2022:18.

Stian Juell

Generalsekretær

Voksenopplæringsforbundet