Høringssvar fra KFUK-KFUM Norge

Dato: 13.04.2023

Høringssvar KFUK-KFUM Norge - NOU 2022: 21 «Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten»

Vi viser til brev av 13.1.23, hvor Justis- og beredskapsdepartementet sendte på høring

NOU 2022: 21 «Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten». KFUK-KFUM Norge takker for muligheten til å svare på høringen.

Som barne- og ungdomsorganisasjon møter KFUK-KFUM 40 000 barn og unge årlig i en bredde av aktiviteter som spenner fra idretts- og kulturarbeid, ferie- og fritidstilbud til lederutvikling og konfirmantundervisning. En sentral oppgave for KFUK-KFUM er å tilby åpne og trygge fellesskap hvor unge mennesker får leve og utvikle seg som hele mennesker, og utfordres til å stå opp for egne og andres menneskeverd og rettigheter. Det innebærer blant annet å bidra til å skape gode rammer for at barn og unge får erfare dette på alle arenaer. Både der de er, som barn og unge, men også slik at de kan vokse og modnes til å bli trygge og selvstendige beslutningstakere i eget liv. På denne bakgrunn anser vi det som viktig og naturlig at KFUK-KFUM uttaler seg om forslagene som fremlegges i utredningen.

KFUK-KFUM har avgrensett sitt høringssvar til å omhandle forslaget til senking av den seksuelle lavalder.

Den seksuelle lavalder som vern og utvikling av samtykkekompetanse

Ungdomstiden er en tid hvor unge i stor grad opplever at mange spørsmål i livet er i bevegelse og hvor en arbeider med både egen identitet, selvforståelse, seksualitet og grenser. Som en aktør som arbeider tett på barn og unge opplever vi også at mange unge forteller om et opplevd høyt press rundt kropp og seksualitet.

Ungdata-undersøkelser fra de siste årene viser til at omtrent hver femte unge under 16 år har hatt samleie. Dette kan tolkes som at disse er modne nok til å kunne utforske sin seksualitet sammen med andre, samtidig viser undersøkelsen også at en stor majoritet av unge ikke etablert seksuelle relasjon med andre i så tidlig alder, dette kan tolkes som at mange ikke anser seg som moden nok.

Straffelovrådet argumenterer for at at unge ikke bør hindres ved lov i å utøve sin seksualitet når de er modne nok til det. Argumentasjonen for å senke den seksuelle lavalderen knytter seg slik hovedsakelig til autonomi og frihet til å velge selv. Dette er viktige perspektiver.

KFUK-KFUM vil samtidig fremholde at en ikke ensidig bør argumentere med autonomi og frihet i dette spørsmålet. Den seksuelle lavalder er et vern samfunnet som fellesskap er enig om å gi barn og unge. En senking av den seksuelle lavalder må slik ansees som en endring og svekking av vernet barn og unge i dag har. Med dette som utgangspunkt mener vi at utredningen i for liten grad drøfter konsekvensene endringen vil kunne medføre.

Her vil vi tilslutte oss det Den norske kirke skriver i sitt høringssvar at en “ender opp med å vektlegge hensynet til de barna som er modne nok til å utøve sin seksualitet tyngre enn behovet for å beskytte hos de barna som ikke er det”. Dette anser vi som en svakhet i forslaget som fremlegges.

KFUK-KFUM opplever at mange unge forteller om erfaringer med grenseoverskridende handlinger og overgrep. Grenseoverskridende handlinger og seksuelle overgrep skjer i ulike former, men er av stor betydning for den enkeltes liv og videre livskvalitet. En viktig del av unges erfaringer er også fortellinger om opplevelser knyttet til opplevd press til å bli med på seksuelle handlinger som en ikke har vært klar for eller ikke har opplevd at en hadde mulighet til å si nei. I mange tilfeller handler dette om unges kjennskap til og trygghet på å sette grenser.

Som samfunn har vi enforpliktelse til å beskytte barn og unge, dette er vi avhenging av at reguleres i lov, men vi er også avhengig av at det bygges felles forståelse for hva det strafferettslige vernet av barn og unge innebærer. Straffelovrådet argumenterer med autonomi og frihet til å velge selv, dette uten at en tydeliggjør samfunnets forpliktelser til å bidra i utviklingen av tilstrekkelig kompetanse og forutsetninger for å blant annet kjenne egne rettigheter og plikter. Skulle en gjennomføre en senking av den seksuelle lavalderen mener KFUK-KFUM at det må innebære et større fokus på samfunnets ansvar for å utvikle samtykkekompetansen til blant unge.

KFUK-KFUM mener at spørsmålet om senking av den seksuelle lavalder ikke bør sees som isolerte spørsmål om autonomi og frihet til å velge selv, men må sees i lys av hvordan totalbildet ser ut for unge - både når det kommer til utvikling av egen identitet, seksualitet, grensesetting og samtykkekompetanse.

På bakgrunn av utredningen som er fremlagt mener KFUK-KFUM derfor at det ikke er tilstrekkelig argumentasjon for å senke den seksuelle lavalder. Skulle en likevel vurdere å gjennomføre dette vil vi vektelgge viktigheten av at dette ikke gjennomføres uten en tydelig gjennomgang og plan for hvordan samfunnets kan gjennomføre sitt helheltige ansvar for å utvikle samtykkekompetanse og istandsette barn og ungdom til å ta selvstendige og gode valg.

På vegne av KFUK-KFUM Norge

Øivind Mehl Landmark

Generalsekretær

Marianne H. Brekken

Avd.leder program og organisasjon