Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162109

Dato: 31.03.2023

19. desember 2022 foreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Dette begrunnes med at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende».

Slike tilfeller omfattes allerede av prinsippet om jevnbyrdighet. I dag er det slik at dersom den ene parten er under 16 år, og den eldre parten vurderes av retten å være jevnbyrdig i utvikling, kan retten bestemme at den eldre parten ikke straffes. I loven står det: «Straff (…) kan falle bort eller settes under minstestraffen i § 300 dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.»

Forslaget kan derfor ikke begrunnes på denne måten, men vil åpne for at barn kan utnyttes av de som ikke omfattes av dette unntaket.

Straffelovrådet trekker fram våre naboland som støtte for forslaget sitt. Men de peker ikke på hvilken effekt lovgivningen faktisk har i Sverige og Danmark, eller hvorvidt de har andre ordninger som sikrer barn og unge mot overgrep. Det at andre land har andre regler er ikke et godt argument for å følge dem uten ytterligere undersøkelser av rettssystemet.

Tvert imot burde vi heve den seksuelle lavalderen for å beskytte barn og ungdom fra de mange voksne som har en preferanse for alt for unge sexpartnere.