Høringssvar fra Cecilie Wian

Dato: 12.04.2023

Utviklingen av teknologien gjør unge, mer eksponert for press ikke bare lokalt, men globalt. Press og tvang organiseres nå i en skala og på måter som ikke er reflektert i dagens lovverk. Det er blitt svært mye mer krevende å navigere og forstå hva seksuelle relasjoner innebærer, spesielt de negative konsekvensene av seksuelle relasjoner. Det krever erfaring ikke bare med teknologien, men og mellommenneskelige relasjoner å navigere dette på en trygg måte. Faren for å bli utnyttet er blitt større. Konsekvensene av å bli utnyttet har i dag evigvarende globale konsekvenser. Med dette i sinn er det med enorm overraskelse at dette forslaget for å svekke unges beskyttelse i loven, og flytte mer av ansvaret for seksuelle relasjoner over på umyndige unge mennesker.

Det er ingenting som tilsier at unge opplever seg selv som mer moden nå enn før. Tvert i mot.

Forpliktelser slik som giftealder og alder for førstegangsforeldre av begge kjønn har gått drastisk opp siden aldersgrensen ble innført (i 1842!). Forventninger til utdanning og hva som kreves for å være voksen, og ta selvstendige valg er også økt vesentlig.

Med bakgrunn i dette er det ikke tilrådelig å redusere det strafferettslige vernet av den seksuelle medbestemmelsesretten med å redusere den seksuelle lavalder til 15.

Endringer av §308 som i dag sier at seksuell omgang med jevnaldrende er straffbart, kan fint justeres, uten at den seksuelle lavalder senkes.

Utvidelsen av forståelsen av hva som regnes som «voldtekt», «tvang» og krenkende handlinger er å anbefale, det det er sterkt behov for bedre vern i tråd med dagens teknologiske muligheter og faktiske erfarte konsekvenser, spesielt knyttet til digitale overgrep. Der er ingen ting som tyder på at digitale overgrep oppleves som mindre krenkende og skadelig enn fysiske overgrep, selv om det er en jevnaldrende som utfører den initielle handlingen som blir digitalisert (eksempel: digital bildebasert vold).

Ang §295
«Rådet foreslår at formuleringen «livssituasjon» i denne bestemmelsen endres til «situasjon», for å sikre bedre samsvar mellom utformingen av bestemmelsen og folkerettslige forpliktelser

Støttes.

Ang §297

« Bestemmelsen i straffeloven § 297 foreslås erstattet av en ny bestemmelse i § 292 om «seksuelt krenkende berøring». Den nye bestemmelsen tar sikte på å fange opp de samme handlingene som § 297 gjør i dag, men forslaget innebærer en viss utvidelse av straffansvaret, blant annet ved at det å tvinge en annen til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller en tredjeperson gjøres straffbart.»

Støttes.