Høringssvar fra Emma Reian

Dato: 13.04.2023

Jeg støtter forslaget om senking av den seksuelle lavalderen.

Ved vurderingen av om den seksuelle lavalderen bør senkes fra 16 til 15 år, er det viktig å se regelen i sammenheng med den kriminelle lavalderen: Etter gjeldende rett regnes barn på 15 år som tilstrekkelig modne til strafferettslig ansvarlig handlemåte. Samtidig anses de for å mangle den modenhet og de mentale forutsetninger som kreves for å bestemme over sin egen seksualitet og opptre som aktør på den seksuelle arena. Dette innebærer med andre ord at et barn på 15 år står i fare for å straffedømmes for noe som han/hun etter gjeldende rett ikke regnes som moden nok til å forstå. Denne rettstilstanden er tankevekkende og skaper dårlig sammenheng i regelverket. Hvorfor regnes barn på 15 år som gamle nok til å holdes strafferettslig ansvarlige, men ikke til å utøve sin egen seksualitet?

I forlengelsen av dette er det viktig å huske - slik rådet påpeker - at det er andre bestemmelser i straffelovens kapittel 26 som beksytter mot seksuelle overgrep, og i flere av disse bestemmelsene kan alder og skjevhet i maktforhold mellom de involverte tillegges vekt. For barn på 15 år bør dermed muligheten til seksuell selvbestemmelse veie tyngre enn behovet for det absolutte og rigide vern som den seksuelle lavalderen gir.