Høringssvar fra Nok. Oslo - senter mot incest og seksuelle overgrep

Dato: 13.04.2023

Høring - NOU 2022: 21 - Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten


Nok. Oslo – senter mot incest og seksuelle overgrep takker for muligheten til å komme med høringssvar angående NOU 2022:21, Forslag til reform av straffeloven, kapittel 26.

Når det gjelder forslagene i utredningen, ønsker Nok. Oslo å begrense seg til kommentarer der eksisterende forskning kan belyse problemstillingene, om (1) seksuell lavalder og (2) søskeninsest:

1. Seksuell lavalder:

Helt ny forskning i Norge har dokumentert en alarmerende økning i seksuelle overgrep, særlig blant unge (Dale et al., 2023). Nok. Oslo er bekymret for konsekvensene av en endring i seksuell lavalder, og at dette i praksis kan føre til flere overgrep mot ungdom mellom 15 og 16 år. Nok. Oslo er også bekymret for at en lavere seksuell lavalder vil føre til mer press knyttet til tidligere seksuell debut.

2. Søskenincest

Straffelovrådet foreslår å avkriminalisere søskenincest. Forskning om seksuelle overgrep mellom barn viser at overgrep mellom søsken er et problem (Yates & Allardyce, 2021). Nok. Oslo er bekymret for at avkriminalisering kan føre til flere overgrep mellom søsken i alderen mellom 15 og 18 år.

Referanser:

1. Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1).

2. Yates, P., & Allardyce, S. (2021). Sibling sexual abuse: A knowledge and practice overview. Centre for Expertise on Child Sexual Abuse. Hentet fra Sibling sexual abuse: A knowledge and practice overview (csacentre.org.uk)


Med vennlig hilsen
Martin Hristov
Faglig rådgiver
Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

Vedlegg