Høringssvar fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Dato: 13.04.2023

Høringsinnspill fra Norges idrettsforbund til NOU 2022: 21 - Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

Norges idrettsforbund har ikke vært definert som høringsinstans, og har med den bakgrunn ikke vært kjent med høringen i tilstrekkelig tid til å gjennomgå høringsnotatet og utforme høringsinnspill innen fristen. Vi ser imidlertid ut fra det vi til nå har gått gjennom at vi vil ha ønske om å formidle våre synspunkt på foreslåtte endringer av paragraf 295 i straffeloven. Vi vil formidle våre vurderinger til Justis- og beredskapsdepartementet når disse er klare, og vi ber om å bli oppført som høringsinstans for eventuelle fremtidige høringer innenfor dette temaet.