Høringssvar fra PolyNorge

Dato: 02.04.2023

Høringssvar NOU 2022:21 - Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

PolyNorge ønsker å uttrykke vår støtte til NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten. Som en tilhenger av et positivt syn på kropp og seksualitet, mener PolyNorge at den seksuelle selvbestemmelsesretten er en grunnleggende rettighet som må beskyttes av loven.

PolyNorge støtter forslaget om å endre straffeloven for å inkludere et krav om samtykke for å definere hva som utgjør seksuell handling. PolyNorge mener også at det er viktig å anerkjenne dynamisk samtykke, og at dette bør inkluderes i lovgivningen. Ved å ta hensyn til dynamisk samtykke, vil loven bedre kunne beskytte den seksuelle selvbestemmelsesretten og sikre at seksuelle relasjoner skjer på en trygg og respektfull måte.

PolyNorge mener også at det er viktig å utvide straffebestemmelsene for seksuelle handlinger til å omfatte alle former for seksuell aktivitet, inkludert digital seksuell trakassering og grooming. Det er viktig at loven tar høyde for den økende bruken av teknologi og internett i seksuell trakassering, og sikrer at ofrene for denne type overgrep har rettferdig beskyttelse under loven.

For å få til kulturendring er likevel straff ikke det viktigste; kommunikasjon og innsjekk og hvordan forsikre seg om den andres fortsatte samtykke bør være del av i seksualundervisning i skolen. Her har man mye å lære av swingers- og fetisjmiljøene som har dynamisk samtykke med innsjekk mellom partene som en naturlig del av kulturen.

Til slutt vil PolyNorge påpeke viktigheten av å tilby støtte og hjelp til ofre for seksuelle overgrep. PolyNorge mener at det er viktig å ha et godt tilbud av hjelpetiltak, som krisesentre og psykologisk hjelp, for ofrene for å sikre at de får den støtten de trenger for å komme seg gjennom traumet.


Takk for muligheten til å gi vår tilbakemelding på NOU 2022: 21. Vi håper våre synspunkter vil bli tatt i betraktning i den videre prosessen.

Vedlegg