Høringssvar fra John Georg Riisdal

Dato: 13.04.2023

Jeg ønsker med dette å støtte meg til høringssvaret fra @Skolelegen, og for egen del føye til noe.

For tiden jobber jeg som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, og jeg har tidligere vært ved legevakt som har inkludert overgrepsmottak. Pasientgruppen denne lovendringen omfatter er en gruppe jeg opplever å ha erfaring med.

Mitt inntrykk er at det absolutt er behov for en oppdatering av lovverket. Jeg har møtt et betydelig antall pasienter som ikke har orket, turt eller opplevd det som meningsfullt å forsøke å anmelde overgrepet pga. realitetene rundt sannsynligheten for at en anmeldelse fører frem. Dette er problematisk. Jeg opplever imidlertid noen av formuleringene og forslagene som presenteres her å være mangelfulle og evt. også kontraproduktive for å oppnå økt beskyttelse for sårbare mennesker fra forferdelige opplevelser og konsekvenser.

1) Forslag om å endre den seksuelle lavalderen til 15 år

"... avveining mellom hensynet til ikke å begrense den seksuelle selvbestemmelsesretten for barn som er tilstrekkelige modne for å utøve den..."

Denne formuleringen fremstår for meg svært tvilsom. Ingen barn er "tilstrekkelig modne" til å forstå konsekvenser av seksuell omgang. Et konkret eksempel som står ut for meg er egen erfaring av 16 år gamle jenter som har blitt lurt av menn omtrent med dobbel alder til seksuell omgang, hvor konsekvenser for eksempel har vært alvorlige kjønnssykdommer. Slike hendelser, heller enn å fremstå som noe som "bygger opp seksuell kompetanse gjennom egne erfaringer", fremstår for meg som noe klart destruktivt og noe som med i stor grad medfører risiko for negative psykiske og fysiske langtidskonsekvenser.

Jeg har ikke anledning til å lese hele utredningen, men hvordan det har vært mulig å komme frem til at 15-åringer skal kunne utsettes for slike situasjoner, det er for meg uforstående.

Videre brukes en formulering "§ 307 om seksuell utnyttelse av barn under 18 år i en særlig sårbar situasjon.", som fremstår påfallende, da det er vanskelig å se for seg en situasjon hvor en 18-åring ikke per definisjon må anses å være nettopp i en "særlig sårbar situasjon"?

2) Etter min forståelse og opplevelse handler voldtekt mer om at en overgriper utnytter sin dominerende maktposisjon til å forgripe seg på noen som er underlegne - for eksempel på grunn av fysisk stryke, økt forståelse av hvordan "systemet" fungerer etc.

Forslaget § 294 beskriver "seksuell omgang uten samtykke", mens § 293 "seksuell omgang ved å utnytte noen som har vesentlig nedsatte forutsetninger for å motsette seg handlingen" inkludert blant annet "overmaktsforhold". Angitt straffeutmåling er henholdsvis inntil 10 år og 6 år.

Hvordan vil dette slå ut for kvinner og menn som i situasjonen ikke makter å "gi uttrykk gjennom ord eller handling" for at det som pågår er uønsket og ugreit? Skal da straffen for gjerningsperson være lavere enn om offeret makter å gi uttrykk for motstand? Skal personer som forgriper seg på de med psykisk lidelse dømmes mildere (§293) når offer ikke evner å gi uttrykk gjennom ord eller handlinger? Mulig det er noe jeg ikke forstår her, for ellers fremstår dette merkelig.

Etter min forståelse vil et betydelig antall av de som utsettes for voldtekt nettopp oppleve å være i en så underlegen posisjon at de ikke evner å gi hverken "ord eller handlinger" for å uttrykke et ikke-samtykke. Manipulasjon eksisterer, og med denne loven fremstår det for meg at gamle pedokriminelle menn med lovens rett kan manipulere 15-årige gutter og jenter på måter som gjør det mer vanskelig å straffeforfølge dem.

3) Jeg fant ikke beskrivelsen av liberalisering av sexkjøpsloven, men må slutte meg til at innenfor feltet jeg jobber så er det definitiv totalt skivebom å beskrive sexkjøp som noe samtykkende mellom likeverdige parter. Mitt inntrykk er at det dreier seg gjennomgående om personer som i desperate situasjoner søker desperate løsninger, hvor f.eks. menn som dehumaniserer og objektiviserer kvinner, ønsker å kjøpe seg til emosjonsløs, tilknytningsløs seksuell omgang. Visse ting bør det være ulovlig å kjøpe seg tilgang til, og seksuell omgang er en av dem.