Høringssvar fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Dato: 11.04.2023

Høringssvar fra NKVTS, 11. april 2023

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) takker for muligheten til å komme med høringssvar angående NOU 2022:21, Forslag til reform av straffeloven, kapittel 26.

NKVTS er enig med Straffelovrådet om at bestemmelsene i dagens lovgivning om seksuallovbrudd ikke gir tilstrekkelig vern av retten til seksuell selvbestemmelse. Vi tror den nye bokstaven i voldtektbestemmelsen vil bidra til dette.

Gjeldende de øvrige forslagene i utredningen, vil vi begrense os til kommentarer der eksisterende forskning kan belyse problemstillingene, om (1) seksuell lavalder og (2) søskeninsest:

1. Straffelovrådet foreslår å endre den seksuelle lavalder fra 16 til 15 år, og dermed påvirke en rekke av de andre paragrafene, knyttet til seksuelt krenkende atferd overfor barn under 15 år, seksuell berøring av barn under 15 år, seksuell omgang med barn under 15 år, grov seksuell omgang med barn under 15 år osv. Helt ny forskning i Norge har dokumentert en alarmerende økning i seksuelle overgrep, særlig blant unge (Dale et al., 2023). NKVTS er bekymret for konsekvensene av en endring i seksuell lavalder, og at dette kan føre til flere overgrep mot ungdom mellom 15 og 16 år. Det kan også tenkes at en lavere seksuell lavalder vil føre til mer press knyttet til tidligere seksuell debut. NKVTS etterlyser derfor en konsekvensanalyse av en slik endring før den eventuelt gjennomføres.

2. Straffelovrådet foreslår å avkriminalisere søskenincest. Forskning om seksuelle overgrep mellom barn viser at overgrep mellom søsken er et problem (Yates & Allardyce, 2021). NKVTS er bekymret for at avkriminalisering kan føre til flere overgrep mellom søsken hos unge mellom 15 og 18 år. Også her etterlyser NKVTS en konsekvensanalyse før denne endringen eventuelt gjennomføres.

Referanser:

Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1).

Yates, P., & Allardyce, S. (2021). Sibling sexual abuse: A knowledge and practice overview. Centre for Expertise on Child Sexual Abuse. Hentet fra Sibling sexual abuse: A knowledge and practice overview (csacentre.org.uk)