Høringssvar fra Sosialistisk Ungdom

Dato: 13.04.2023

Sosialistisk Ungdom vil bemerke følgende til NOU 2022:21:

SU vil advare mot å oppheve sexkjøpsloven

SU mener at NOUen bærer preg av en sterk liberalisering som vi mener vil ha negative samfunnskonsekvenser. Vi vil da særlig peke på avkriminalisering av sexkjøpsloven.

Sexkjøpsloven burde bevares fordi den har bevist redusert prostitusjon i samfunnet. Avskaffelse av prostitusjon burde være et mål for samfunnet fordi prostitusjonsindustrien i sin helhet er basert på utnyttelse av mennesker på bakgrunn av kjønn, klasse og etnisitet. På denne måten bidrar prostitusjon til videre undertrykkelsen av kvinner, rasifiserte personer og fattige. I tillegg gjør den et samtykke forhandlingsbart, noe det ikke burde være.

Vista analyse sin evaluering av sexkjøpsloven fra 2014 viste tydelig at liberale lover rundt prostitusjon øker omfanget av menneskehandel av kvinner og barn i prostitusjon. Videre slo analysen fast at innføringen av sexkjøpsloven hadde redusert omfanget av det norske prostitusjonsmarkedet med hele 20% - 25%. EU har også vært tydelige på at den mest effektive måten å redusere menneskehandel på er å redusere etterspørselen, og har derfor i flere rapporter foreslått den nordiske modellen med sexkjøpsloven.

NOUen legger vekt på at prostitusjon er et variert felt, med mange ulike tilfeller. SU mener dette er en individualistisk måte å behandle prostitusjonsspørsmålet på fordi den ikke anerkjenner de store undertrykkende strukturene som preger industrien. Istedenfor burde man gå ut fra hva de overordnede og tydelige mønstrene viser: at majoriteten av prostitusjon er forårsaket av økonomisk nød, og at majoriteten av prostituerte er ofre for enten menneskehandel eller grov økonomisk og seksuell utnyttelse. Vi i SU mener at hensynet til majoritetens frihet fra seksuell og økonomisk vold må ha forrang når prostitusjonsspørsmålet behandles. Det at noen individer ikke passer inn i de overordnede mønstrene endrer ikke på faktumet at mønstrene finnes.

Norges prostitusjonsmarked er heller ikke isolert fra det globale prostitusjonsmarkedet, og bør dermed også behandles i lys av det. Den norske sexkjøpsloven er viktig i en global sammenheng for å motvirke utnyttelse av fattige, utenlandske kvinner i Norge. Norges kamp mot prostitusjonsindustrien er viktig og bidrar til den globale kampen mot kvinneundertrykking og seksuell utnyttelse.

Vi mener også at prostitusjon må sees i lys av en allerede utbredt mangel på respekt for kvinners samtykke og selvbestemmelse. Dette er spesielt viktig fordi kvinner er ekstremt utsatt for vold fra menn—nye tall viser at en av ti kvinner har blitt utsatt for alvorlig partnervold og at en av fem har blitt utsatt for voldtekt. Sexkjøpsloven, ifølge Vista Analyse, førte til en holdningsendring hos norske menn der kjøp av kvinner nå i større grad blir ansett som moralskt galt. Med samfunnsutfordringene vi står overfor i forhold til menns vold mot kvinner mener vi sexkjøpsloven er helt sentral å beholde i den brede kampen mot all form for vold mot kvinner.

I tillegg vil SU belyse et dilemma NOUen ikke reflekterer rundt. NOUen har kommet med et forslag til en samtykkelov men har ikke sett dette i sammenheng med prostitusjon. Vi mener det er kritikkverdig å foreslå avkriminalisering av prostitusjon når NOUen ikke drøfter hvorvidt man kan kalle et sexkjøp for frivillig når den økonomiske faktoren er tilstede. Vi vil bemerke at dette rokker ved lovens definisjon om at sex skal være frivillig spesielt når vi vet at økonomisk nød er den største årsaken til at mennesker blir prostituerte.

SU mener ikke at den foreslåtte samtykkeloven er god nok

SU mener at den foreslåtte samtykkeloven er bedre enn dagens lov rundt voldtekt, men synes ikke argumentasjonen for hvorfor man gikk for en nei-betyr-nei modell fremfor en ja-betyr-ja modell er god nok.

Rundt 70% av voldtektsofre opplever en “frysreaksjon” da overgrepet skjer. Det betyr at det ikke er mulig for dem å gi et tydelig, verbalt nei. En nei-betyr-nei modell overser ikke bare prinsippet om at bare et tydelig og entusiastisk ja betyr ja, men det overser hvordan voldtekt faktisk skjer. En samtykkelov som ikke dekker den vanligste reaksjonen under voldtekt er en samtykkelov som ikke er god nok. En samtykkelov som ikke dekker alle typer voldtekt er en samtykkelov som ikke strekker til. Vi mener derfor at den foreslåtte samtykkeloven fortsetter å legge ansvaret på den utsatte part for å forhindre voldtekt, heller enn å legge ansvaret på utøvende part på å forsikre seg om samtykke.

1 av 5 kvinner i Norge har blitt utsatt for voldtekt og det er dermed veldig nødvendig med en samtykkelov som tydelig slår fast at sex uten samtykke er voldtekt. Vi mener ikke at den foreslåtte loven er tydelig nok.