Høringssvar fra DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Dato: 13.04.2023

Vi viser til høringsbrevet av 13. januar 2023 vedrørende NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsen, og ønsker med dette å avgi høringssvar fra DIXI Ressurssenter mot voldtekt. Dette gjelder det som omhandler samtykke og seksuell lavalder.

DIXI har som formål å hjelpe personer utsatt for voldtekt og/eller andre seksuelle overgrep, samt deres pårørende. I det daglige møter vi svært mange utsatte, med ulike historier og følgeskader.

Samtykke

DIXI er med i «Samtykkealliansen» og viser til dennes høring. Vi ønsker likevel i tillegg kort å kommentere straffelovrådets forslag.

Mange unges oppfatning av hva som er en voldtekt, er endret gjennom de seinere åra. Når vi fra DIXI er ute i skolen og spør ungdom hvordan de definerer en voldtekt, er svært ofte svaret «sex uten samtykke». Et lovverk skal ikke først og fremst være normativt, men det er en ønsket effekt; og som vil være til stor nytte i det forebyggende arbeidet når det gjelder seksuelle overgrep. At det også i lovverket er tydelig at sex uten samtykke er ulovlig, er for svært mange helt selvfølgelig. For å legge ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos den aktive part, er det ja-betyr-ja som vil være det naturlige. Gjennom forslaget (basert på nei-betyr-nei) går det fram at man er seksuelt tilgjengelig fram til du sier nei, i stedet for at man er seksuelt utilgjengelig fram til man eventuelt gir et samtykke.

DIXI frykter at en del av de tilfellene vi får beskrevet fra våre brukere, og som absolutt er voldtekter, ikke vil omfattes av loven med den foreslåtte nei-betyr-nei-formuleringa. Passivitet er ikke et samtykke, ei heller et tegn på at man motsetter seg handlinga; selv om vi vet at mange havner i en passiv posisjon ved et overgrep. Man kan frykte for enda større skader hvis man sier nei eller aktivt motsetter seg handlinga, eller man kan være i en frysreaksjon; altså at urhjernen som beskytter oss mot farer slår inn og gjør en handlingslammet. Studien «Tonic immobility during sexual assault – a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression» fra Sverige, konkluderte med at 70 % av de voldtatte havnet i en frysreaksjon. Dette er gjenkjenbart blant DIXI sine brukere.

Vi håper det i det videre arbeidet gjøres en grundig vurdering av hvilke handlinger man mener kvalifiserer til voldtekt og sørger for at lovverket reflekterer dette.

Seksuell lavalder

Vi er enig med straffelovrådet i at det er urimelig med straff når personer som har hatt sex med samtykke er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling, og at det må være rom for å utforske sin egen seksualitet uten å risikere straff. At dette tydeliggjøres i forslaget, støtter vi.

Når det videre foreslås å senke seksuell lavalder til 15 år, blir vi imidlertid svært betenkte. Selv om et mindretall debuterer seksuelt før fylte 16 år, rapporterer fortsatt majoriteten at de først debuterer fra 16 års-alder og oppover. DIXI holder en del foredrag i ungdomsskolen, og ungdommen selv rapporterer ofte at press for å ha sex er høyt og at de frykter enda tidligere press hvis seksuell lavalder senkes. De ønsker ikke «å bli lovlige» tidligere.

Vi anbefaler på det sterkeste at barnefaglig perspektiv blir vektlagt i det videre arbeidet; og at det sees hen til sårbarheten for utnyttelse i barn- og ungdomsalder; særlig i alderen 14-16 år. For DIXI virker det også naturlig at seksuell lavalder følger myndighetsalder helserettslig, nemlig når man fyller 16 år.