Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 136198

Dato: 12.04.2023

Vi er enig i at det er urimelig med straff når personer som har hatt sex med samtykke er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling, og at det må være rom for å utforske sin egen seksualitet uten å risikere straff. Tydeliggjøringen av dette støtter vi. Dette er klart i tråd med den seksuelle selvbestemmelsen.

Vi stiller oss imidlertid uforstående til Straffelovrådets forslag om å senke seksuell lavalder til 15 år. Vi støtter her fullt ut mindretallets begrunnelse for å opprette lavalder på 16 år. Barn og spesielt barn i alderen 14-16 år er særlig utsatte og sårbare for å bli utnyttet. Vi er enige i at enkelte barn er modne tidligere, men vi mener at de fortjener vernet straffeloven gir for de under seksuell lavalder. Barn står i dag i møte med en digital verden som vi voksne ikke evner å holde følge med og det er uendelige plattformer hvor noen kan utnytte barn. Et sterkt vern frem til 16 år som i dag mener vi er viktig for å sikre at flest mulig barn har utviklet tilstrekkelig kunnskap, modenhet og personlig erfaring til å gjøre gode valg.

I henhold til Ungdata debuterer 21 prosent av guttene og 24 prosent av jentene før fylte 16 år. Straffelovrådet bruker dette som argument for å senke seksuell lavalder. Tallene tilsier imidlertid at det er et mindretall som debuterer før fylte 16 år, mens majoriteten debuterer fra fylte 16 år og oppover. Vi mener at styrking av lovverket, slik det foreslås, knyttet til å utforske egen seksualitet ivaretar 15-åringenes mulighet til å utforske seksualitet uten et behov for å senke den seksuelle lavalderen, samtidig som de fortsatt beskyttes mot uønskede seksuelle handlinger og overgrep.

Vi mener at opprettholdelse av seksuell lavalder til 16 år også har en holdningsskapende effekt i samfunnet. Omfangsstudien fra NKVTS viser at de fleste opplever uønskede seksuelle handlinger og overgrep før fylte 18 år, og urovekkende mange før fylte 13 år. Vi må altså jobbe for mer kunnskap og gode holdninger til seksualitet gjennom lovverk, foreldrestøtte, skole og oppvekst, og slik forebygge og redusere omfanget av uønskede seksuelle handlinger. Vi må samtidig gi barn nok tid til å modnes og få personlige erfaringer med jevnaldrende. Å senke seksuell lavalder samtidig som en foreslår å fjerne sexkjøpsloven mener vi er svært uheldig og øker sannsynligheten for flere overgrep. Konsekvensen er at vi som samfunn aksepterer at voksne kan kjøpe sex fra 15 år gamle barn.

Argumentet fra Straffelovrådet om at kriminell lavalder er 15 år og at seksuell lavalder bør harmonisere henger heller ikke på grep. Da kan vi like greit si at kriminell lavalder bør økes til 16 år for å harmonisere andre veien. Eller i verste potens at kriminell lavalder og seksuell lavalder settes til myndighetsalder, altså 18 år. I juridisk forstand er alle under 18 år barn, og bør benevnes således. Straffelovrådet benevner konsekvent 15-årige barn som unge i begrunnelsen for å senke seksuell lavalder, noe vi opplever som problematisk. Barn er ikke helserettslig myndige før fylte 16 år, noe som også bør vektlegges ved fastsettelse av seksuell lavalder.

Anbefaling: Seksuell lavalder på 16 år må opprettholdes, og det må satses på forebyggende arbeid.