Høringssvar fra Ørland kommune

Dato: 20.06.2022

Justis- Og Beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep.

0030 OSLO

Deres ref.

Vår ref.

Dato

22/2309 - 2

16.06.2022

Svar på høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2

Det har vært en stor glede å lese NOU- rapportens kapittel som omhandler kommunelegers og kommunale smittevernlegers situasjon under pandemien.

Beskrivelsene i rapporten samsvarer med mine opplevelser som kommuneoverlege i pandemitid fullt og helt. Til konklusjonen håper jeg at videre veiledere som gis ut fra myndighetene angående kommuneoverlegers rolle også spesifikt kommer til å inneholde følgende punkter:

- Bør inneholde konkrete rammer for arbeidstid, overtid og noen rammer for minstelønn som kan kreves. Dette har ikke legeforeningen klart å få til noe med og må kanskje løftes litt lenger opp enn på foreningsnivå.

- Bør inneholde konkrete forventninger til beredskap eller ikke. Eventuelle nasjonale registre over kommuneoverleger må ikke forventes brukt som beredskapskontakter dersom det ikke reelt skal være beredskapsvakt for kommuneoverleger. Etter mitt syn skal vi ikke opprettholde slike registre da kommuneoverleger i normaltid ikke skal ha beredskap på en slik måte at det er nødvendig

Med hilsen

Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak

kommuneoverlege Ørland kommune