Høringssvar fra Stiftelsen Dam

Dato: 01.07.2022

Stiftelsen Dam har eneansvar for å fordele andelen av Norsk Tippings overskudd som er øremerket helse og rehabilitering. I 2021 behandlet stiftelsen omtrent 3.500 prosjektsøknader fra frivillige organisasjoner i hele landet gjennom sine programmer.

I starten av pandemien trengte organisasjonene i helsefrivilligheten midler til å dekke umiddelbare behov. Stiftelsen Dam omdisponerte på kort tid 20 millioner kroner av egne midler, og opprettet et eget program for koronarelaterte tiltak (Ekstraprogrammet). Stiftelsen stilte også sitt apparat for utdeling av midler (infrastruktur, kunnskap, nettverk av fagfolk og organisasjoner) til disposisjon for myndighetene, og fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet å dele ut midler til tiltak mot effektene av restriksjoner og smittevernstiltak som følge av Covid-19 i regi av frivillige organisasjoner gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten og Frivillighetens program for besøk og aktivitet. I perioden 2020-2022 har stiftelsen fordelt 334 millioner kroner til 866 pandemirelaterte prosjekter gjennom disse programmene.

Dam mener Koronakommisjonen har gjort mange gode vurderinger av helsefrivillighetens koronainnsats og tilbudet til utsatte grupper. Vi støtter følgende konklusjoner:

 • Alt beredskapsarbeid må ha en strategi for involvering av frivillig sektor.
 • Frivillige organisasjoner har beredskap som kan avlaste og supplere helsevesenet, men samarbeidet bør videreutvikles.
 • Alle kommuner trenger planer for hvordan de skal samarbeide med frivilligheten i akutte situasjoner, og for hvordan det offentlige og frivilligheten kan utfylle hverandre i en fremtidig krise.
 • Kortsiktig innsats for særlig utsatte grupper er utilstrekkelig. Flere grupper vil trenge forsterket oppfølging i lang tid som følge av skadevirkningene av pandemien og smitteverkstiltakene. Stiftelsen vil påpeke at helsefrivilligheten får en stor del av oppgaven og trenger myndighetenes støtte.
 • Myndighetene må vurdere konsekvensene begrensninger i tjenester har hatt for mennesker med funksjonsnedsettelser.
 • Pårørendes innsats for eldre og personer med funksjonsnedsettelse er betydelig. Innsatsen må utredes, anerkjennes og kompenseres.

Samtidig mener stiftelsen det er aspekter ved helsefrivillighetens beredskap og innsats som krever myndighetenes oppmerksomhet dersom samspillet mellom frivillighet og myndigheter skal forbedres til neste krise. Dam foreslår at:

 • Helsefrivillighetens innsats i pandemien evalueres.
 • Det opprettes et permanent samarbeidsorgan mellom Helse- og omsorgsdepartementet og organisasjonene i helsefrivilligheten for beredskap, etter modell av Norges redningsfaglige råd (NRR). Organet skal planlegge helsefrivillighetens innsats i en krisesituasjon, og koordinere samarbeidet mellom organisasjonene og staten når en krise har oppstått. I tillegg til beredskap for umiddelbar helseinnsats, som i pandemien eksempelvis har vært hjelp til testing og vaksinering, kan rådet koordinere omsorgsberedskap og hverdagsberedskap. Dette er hverdagslige tjenester som er viktige for å holde samfunnshjulene i gang i en langvarig krise.
 • De langsiktige konsekvensene av isolasjon, samt bortfall av behandlingstilbud og tjenester, for personer som er særlig sårbare for covid-19 grunnet kroniske sykdommer vurderes.
 • Det foretas en vurdering av helsefrivillighetens innsats etter den akutte fasen av pandemien på områder som ikke er relatert direkte til håndteringen av covid-19. Eksempelvis oppfølging av ensomme, digital leksehjelp og etablering av nye fritidstilbud for barn og unge.
 • Eksisterende nettverk tas i bruk for å nå raskt ut til organisasjoner og lokalmiljøer i Norge, eksempelvis ved å bruke ideelle aktører som Dam til å fordele midler.

Vurdering av tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner

Stiftelsen Dam støtter kommisjonens forslag om å evaluere bruken av tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner. Det deles ut betydelige summer til frivilligheten, og metode og praksis varierer. En grundig evaluering av reliabiliteten og validiteten i beslutningsprosessene kan bidra til mer treffsikre tildelinger i fremtiden. Stiftelsen mener en slik evaluering bør inngå som del av en evaluering av frivillighetens innsats i pandemien.

Midlene Stiftelsen Dam har delt ut på vegne av myndighetene til koronarelaterte tiltak er omtalt i rapportene Analyse av Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten for Helse- og omsorgsdepartementet og Analyse av Frivillighetens program for besøk og aktivitet for eldre for Helsedirektoratet. Stiftelsen ønsker en gjennomgang av disse tildelingene velkommen, og bidrar gjerne med fagkunnskap til arbeid for mer treffsikker bruk av penger.

Helsefrivillighetens samfunnsbidrag i pandemien

Institutt for samfunnsforskning (ISF) utfører på oppdrag av Stiftelsen Dam en vurdering av helsefrivillighetens samfunnsbidrag i pandemien. Tidlige funn i undersøkelsen indikerer at helsefrivilligheten i større grad enn andre organisasjoner har mobilisert frivillige til innsats, og at Helsefrivillighets bidrag har vært viktig for å redusere negative konsekvenser av smitteverntiltak. Endelig rapport publiseres i desember 2022, mens foreløpige tall legges frem onsdag 17. august på et arrangement på Arendalsuka.

Benytt frivillighetens nettverk blant minoriteter

Dam er enig i at organisasjoner for minoritetsgrupper må involveres for å bedre kommunikasjonen med disse gruppene, men vil samtidig påpeke at mange organisasjoner som ikke henvender seg til en bestemt minoritet har et betydelig nettverk og innflytelse i minoritetsbefolkningen. Disse organisasjonene må involveres i arbeidet med å nå frem til minoriteter med informasjon.