Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 193161

Dato: 09.06.2022

Det er et viktig prinsipp i Norge at vaksinasjon skal være frivillig, og koronasertifikat ikke skal brukes med formål om å motivere innbyggerne til å vaksinere seg. Flere land har hatt en ganske omfattende bruk av koronasertifikat nasjonalt over lang tid. Vi ser tilsvarende økning i smitte i disse landene (for eksempel: Israel, Canada, Italia, Frankrike, Østerrike, Tyskland). Den indirekte effekten av bruk av koronasertifikat har vært at flere vaksinerer seg med en testvaksine som ikke gir økt immunitet. Vaksinen har har gitt bivirkninger som perdikarditt, myokarditt, store blødninger og uregelmessigheter i menstruasjonssyklus for kvinner, samt ført direkte til død.

Ulempene med koronasertifikat er særlig at folk må vise sin vaksinasjonsstatus, at det skapes en todeling av befolkningen, og at det legges press på befolkningen om å vaksinere seg, noe som nå med en vaksine som ikke gir immunitet og gir store bivirkninger er direkte farlig for befolkningen.

Smittevernslovgivningen er allerede misbrukt. Regjeringen opphever ikke tiltak når smitte i samfunnet tilsier det og det sier seg selv at bruken av et slikt pass vil bli normalisert slik at regjeringen og kommuner vil vegre seg for å fjerne ordningen når smittesituasjonen er roligere. Uvaksinerte i samfunnet vårt har igjennom to år blitt sterkt diskriminert. Erfaringen viser at av koronasertifikat vil forsterke ulikhet i helse, menneskerettigheter vil bli tilsidesatt, forskjellsbehandling og tilgang til samfunnet, samt bøter og internering i leir slik vi ser i Australia, kan bli et faktum i Norge.

Opplevelse av begrensninger i tilgjengelige aktiviteter vil føre til press for å ta vaksine. Vi har allerede sett hvordan uvaksinerte har tapt arbeidsplasser, blitt hengt ut i medier og i samfunnet ellers. Koronapasset vil føre til ytterligere legitimering av utestengelse av grupper man vil holde utenfor og økte kontrollbehov for kommuner og regjering. Frivillighetsprinsippet vil bli borte. Dersom nytten av tiltaket er liten eller usikker, vil det føre til svekket tillit til helsemyndighetene.

Utbredt bruk av koronasertifikat som ekskluderer deler av befolkningen fra aktiviteter og sosiale arenaer som inngår i deres vanlige liv vil være en direkte årsak til redusert livskvalitet, forsterke ulikhet i helse og splitte befolkningen. Begrensningene i tilgjengelige aktiviteter vil føre til økt forventing og press til å ta vaksine» Kredittsystemet i Kina kan som følge av koronapasset bli en realitet også i Norge. Dette er ikke et system som sammenfaller med personvernet og demokratiet vi verdsetter i Norge. Politikere skal legge til rette for befolkningen, ikke innføre kontrollsystemer som koronapasset er og vanskeliggjøre hverdagen for befolkningen.

Koronapasset vil føre til tap av arbeidsplasser for uvaksinerte. Det vil føre til straff eller bøter for uvaksinerte og tvangsvaksinering. Koronapasset vil føre til tap av samvær slik vi har sett, der syke må dø alene og uvaksinerte ikke får treffe famile innlagt på sykehjem og institusjoner. Frihetsberøvelse for barna våre. Tap i inntekt for grupperinger som ikke holder passet oppdatert.

Norge er et demokrati og våre politikere plikter å beskytte befolkningen fra inngripende tiltak som et koronapass er.
Vi har stemt ned koronapasset for kun 8 måneder siden og nå må koronapasset skrinlegges en gang for alle. Vi skal ikke ha koronapass eller tilsvarende ordninger i Norge som det som fremlegges i her.

Nei til koronapass. Nei til tvangsvaksinering eller videre vaksinering som gir dødelige og langvarige bivirkninger, lockdown og andre tiltak reduserer frihet og livskvaliteten.