Høringssvar fra Kristne Friskolers Forbund

Dato: 09.02.2023

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er interesseorganisasjon for 84 private grunnskoler med rett til statstilskudd, 39 private videregående skoler med rett til statstilskudd og 20 skoler godkjent etter privatskoleloven kapittel 6A. Vi uttaler oss her på vegner av våre medlemmer.

KFF ser verdien av at det iverksettes tiltak for å bedre ivareta elevers og foresattes personvern i skoler. Vi støtter forslagene om kompetansehevingstiltak og bistand til skoler mm.

Vi registrerer imidlertid at når utvalget foreslår tiltak, er det ikke oppmerksom på at skoleeiere kan være mer enn kommuner og fylkeskommuner. I regelverk-gjennomgangen er private skoler med rett til statstilskudd (friskoler) omtalt, men ikke når det kommer til forslag om tiltak.

KFF mener generelt at i alle spørsmål knyttet til grunnopplæringen må offentlige utvalg og andre tilsvarende instanser alltid ha for øye at virkeligheten som de skal mene noe om, alltid består av både private skoleeiere og skoleeiere som er kommuner eller fylkeskommuner (og kanskje er også staten skoleeier i noen tilfeller). Det er en ganske grov feil å bruke begrepet «skoleeier» som synonymt med «kommune og fylkeskommune».

KFF mener at all planlegging av tiltak for å sikre elevers og foreldres personvern må ta utgangspunkt i at elever får oppfylt sin rett til opplæring både i offentlig skole og i private skoler med rett til statstilskudd (friskoler). Elevenes personvern er like viktig begge steder, og all offentlig innsats for å bedre personvernet må sikte seg inn mot både frittstående og offentlige skoler.

Statlig finansierte tiltak rettet inn mot kommuner og fylkeskommuner kan på forskjellige måter gjøres tilgjengelige for private skoler med rett til statstilskudd (friskoler). Måten det gjøres på er av mindre betydning. Det viktige er at private skoler med rett til statstilskudd (friskoler) omfattes av tiltakene.

Dersom noe først blir gjort gjeldende for kommuner og fylkeskommuner med sikte på at samme aktivitet skal gjennomføres i private skoler med rett til statstilskudd (friskoler) på et senere tidspunkt, må det sikres at kostnadene når kommunen/fylkeskommunen gjennomfører tiltakene, blir ført i KOSTRA på poster som er med i tilskuddsberegningen for private skoler med rett til statstilskudd (friskoler).