Høringssvar fra Frivillighet Norge

Dato: 11.09.2023

Høringssvar fra Frivillighet Norge til NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring. Delutredning I fra Drosjeutvalget

Frivillighet Norge er frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 370 medlemsorganisasjoner som sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i demokratiet, beredskapen og samfunnsliv i Norge.

Frivillighet Norge takker for muligheten til å komme med innspill til delutredningen fra Drosjeutvalget.

Frivilligheten trenger et unntak fra løyveplikten

Frivilligheten i Norge står sterkt, men er også under press. Koronapandemien førte til en nedgang i aktiviteten i frivilligheten og at færre gjorde frivillig arbeid. Selv om aktiviteten og frivilligheten nå er på vei opp igjen er det fortsatt krevende å rekruttere for mange organisasjoner, og det er spesielt krevende å rekruttere frivillige til å løse administrative oppgaver. Det er en utfordring for lag og foreninger som er viktige lavterskel sosiale arenaer og skaper store verdier for samfunnet gjennom allmennyttig arbeid. Det er derfor viktig at myndighetene legger til rette for at det skal være enkelt å være frivillig og enkelt i drive frivillig organisasjon.

De siste årene har både pandemien, økt tilstrømming av flyktninger fra Syria og Ukraina og akutte beredskapssituasjoner som leirskredet i Gjerdrum og ekstremværet Hans vært eksempler på hvor viktig frivilligheten er for beredskapen. Beredskapsorganisasjoner utfører en rekke transportoppdrag, og vi viser til høringssvaret fra Norges Røde Kors som beskriver konsekvenser av dagens regelverk.

Frivillighet Norge holder på med en kartlegging av konsekvensene av dagens regelverk, og vil om kort tid komme med en mer utfyllende redegjørelse til Samferdselsdepartementet. Våre foreløpige funn viser at mange frivillige organisasjoner organiserer transport for mennesker som av ulike årsaker har behov for dette, men ikke kan benytte seg av det offentlige eller kommersielle transporttilbudet. Vi er svært bekymret for at dagens lovverk i praksis betyr at mange frivillige organisasjoner er underlagt løyveplikt.

Fellesnevneren for de fleste transportoppdragene i frivilligheten, er at de er langt mer enn transport fra A til B, og at de ikke er fortjenestebasert. Like viktig som selve transporten er ofte det å ha et medmenneske med som kan lytte og være til stede. Det kan være for eksempel være demente som har behov for en kjent person, eller en kreftpasient som trenger noen å snakke med. I mange situasjoner er også transporten en viktig del av aktiviteten og det sosiale samholdet.

Også innenfor kultur og idrett er det store transportbehov som ofte dekkes av frivillige.

En stor del av frivilligheten i Norge foregår også i mindre tettbygde strøk med manglende offentlige og kommersielle tilbud. Det gjør det spesielt viktig for frivilligheten å kunne gjennomføre transportoppdrag enkelt og ubyråkratisk.

Om Drosjeutvalgets forslag

Utvalget foreslår å skille mellom yrkestransportloven §§ 4 og 9 slik at § 4 bare gjelder for transport med kjøretøy registrert for mer enn 9 personer. For transport med disse kjøretøyene vil ikke rettstilstanden endres med utvalgets forslag.

Uklarhet rundt reglene om løyveplikt har vært en utfordring for frivilligheten lenge. Derfor er det positivt med en klargjøring av dette spørsmålet.

Frivillighet Norge mener prinsipielt at all transport i regi av frivillige organisasjoner bør unntas fra kravet om løyveplikt.

Frivillighet Norge støtter utvalgets forslag til ny § 9, første ledd, som tydeliggjør at det må foreligge mål om fortjeneste før persontransport med kjøretøy registrert for inntil 9 personer utløser løyveplikt. Dette må imidlertid også gjelde for kjøretøy registrert for over 9 personer.

Lovforslaget vil da ivareta frivillighetens og myndighetenes mål om ubyråkratiske og fleksible løsninger for frivillig aktivitet.