Høringssvar fra Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF

Dato: 19.04.2023

SVAR PÅ HØRING- Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4 Tid for handling- Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF takker for muligheten til å gi høringssvar på overnevnte rapport.

Brukerutvalget støtter faktagrunnlaget i NOU rapporten.

Brukerutvalget ønsker å særlig rette oppmerksomheten på følgende områder i rapporten:

Fremtidig behov for helsepersonell, demografisk utvikling og bærekraft:

Nord- Norge som region er i en annen rolle enn ellers i landet og har andre utfordringer.

Frivillighetens rolle i samfunnet vil kunne være en viktig faktor i arbeidet med å dekke dette utfordringsbildet fremover. Samfunnet har endret seg, og spesialisthelsetjenesten må få bidrag fra andre enn utdannet helsepersonell på enkelte oppgaver for å sikre oppgaveløsningen i sykehusene. Man bør snu profesjonskampen og sikre at man trekker i samme retning uavhengig av hvilken type kompetanse man har, og fokuset på jobbglidning må styrkes. Det er viktig å få rett kompetanse til pasienten til rett tid.

Det bør stimuleres og planlegges bedre ordninger for de frivilliges rolle og bidrag, og utrede en viss grad av «avprofesjonalisering» i helsevesenet. Samtidig må fokuset på frivillighet planlegges ut i fra befolkningens evne til å påta seg arbeid i en «ellers travel hverdag med mange omsorgsoppgaver hjemme med barn og voksne » og økonomisk kompensasjon bør vurderes.

Brukerutvalget mener videre at pårørendes rolle og pårørende som ressurs også er et område som det bør fokuseres mer på i det videre arbeidet med å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i vår region.

I arbeidet på dette området må det hensyntas at endringer i samfunnet og familiemønsteret gjør at man ikke kan dra store veksler på frivillighet og familier uten at det organiseres slik at det gir forutsigbarhet både for den enkelte pasient og "systemet" for øvrig.

Den teknologiske utviklingen og implementering av digitalt tjenester vil være et viktig bidrag inn for å sikre bærekraft. Velferdsteknologi er viktig og til god hjelp for mange, men kan ikke erstatte en hånd å holde i eller et varmt hjerte.

Status og utvikling for personellet i helse- og omsorgstjenestene og rekruttering og beholde personell:

Kvalifisert og god ledelse og organisering og drift av sykehusene er sentrale faktorer fremover.

Videre er utdanningskapasiteten viktig, og man bør videreutdanne personell for alle nivå innenfor tjenestene. Tilbudene innenfor desentraliserte utdanningsretninger må styrkes. Helsefagarbeiderens rolle i sykehuset må forsterkes.

Det må sikres lik tilgang til helsetjenester uavhengig av hvor pasienten bor, og riktig kompetanse til pasienten.

Med vennlig hilsen på vegne av Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN)

Terje Olsen

leder, Brukerutvalget ved UNN