Høringssvar fra Unios medlemsforbund ved Akershus universitetssykehus HF

Dato: 02.05.2023

UNIO- forbundene ved Ahus ble invitert til å komme med innspill til Ahus HF sin høringsuttalelse om Helsepersonellkommisjonens rapport. Våre innspill vurderes av arbeidsgiver som et internt saksforberedende innspill, som arbeidsgiver ikke legger ved i sitt høringssvar. Arbeidsgiver formidler til oss at i den grad UNIO-forbundene ved Ahus HF har innspill til NOUen, er det naturlig at dette sendes som eget høringsinnspill. Vi tillater oss derfor å sende vårt innspill til Ahus HF sitt innspill også direkte til departementet.

Innledningsvis vil UNIO - forbundene si at vi deler Ahus’ gjenkjennelse av at personell vil være den største knapphetsfaktoren framover. Men det er deler av uttalelsen det er vanskelig både å være enig med eller støtte. Det er f.eks. forhold i kommisjonens rapport som beskriver dagens situasjon, vi mener ikke er riktige og som bør utfordres.

Vi støtter synet om at Folkehelsearbeid og forebygging kunne fått mer oppmerksomhet av kommisjonen. Videre støtter vi at det er behov for å se på virkemidler som støtter et bedre samarbeid mellom sykehusene og kommunene (kap. 7).

Fra forbundene i UNIO ved Ahus vil vi påpeka at det vil være helt nødvendig med økt involvering og medvirkning i prosessene som skal finne tiltak for å møte framtidas utfordringer. Et godt lokalt partssamarbeid vil være helt avgjørende for å finne løsninger som gir både mer forsvarlig og bærekraftig arbeidsmiljø, effektiv og trygg pasientbehandling. Her vil det også gi gode resultater når det gjelder nærvær, turnover, arbeidsglede, økonomi, kvalitet i tjenestene og god pasientsikkerhet. Dagens lov- og avtaleverk og et godt partssamarbeid fikk oss gjennom pandemien og resultatene av f.eks. limbodrift og gode avtaler var gode når vi sammenligner oss med andre helseforetak.

Kap 9. Arbeidsforhold og arbeidstid

UNIO-forbundene ved Ahus støtter foretakets vurdering av at å beholde og rekruttere personell er helt avgjørende for Ahus HF og at stabilt, kompetent og kjent helsepersonell er avgjørende for å styrke arbeidsforholdene for medarbeiderne. Det er også i tråd med UNIO Ahus’ oppfatning om at en reduksjon av sykefravær og deltid vil bidra til å redusere behovet for merarbeid, overtid og innleie av personell og vikarer. Dette er forhold partssamarbeidet er spesielt egnet til å benyttes til – sammen finne gode løsninger på felles utfordringer. Involvering, medbestemmelse, fleksibilitet og arbeidstidsordninger er også forhold som er avgjørende i arbeid med å beholde og rekruttere.

UNIO Ahus støtter ikke kommisjonens forslag om styrket styringsrett relatert til arbeidstid, og deler ikke foretakets problembeskrivelse relatert til dette. Ahus HF mener grunnen til at våre ledere ikke lykkes i å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet er forårsaket av at det ikke er samsvar mellom ansvar og myndighet. Et ønske om rammer og forutsetninger som understøtter lederes mulighet til å utøve lederansvar, samtidig som det legges til rette for god dialog og medvirkning fra de ansatte kan vanskelig forstås som annet enn et ønske om å svekke nettopp partssamarbeid, dialog og medvirkning.

UNIO-ahus erfarer tvert imot at flere ledere finner støtte i samarbeidet med tillitsvalgte i arbeid med arbeidstidsplanlegging. Vi erfarer derimot at lederne melder det tilbake at det er rammevilkårene og ikke krav om å komme til enighet med tillitsvalgte, som utfordrer deres mulighet til å planlegge arbeidstid på en god måte.

UNIO -forbundene ved Ahus støtter ikke Ahus HFs uttalelse om at gjennomsnittsberegning bør avklares sentralt for å øke forutsigbarheten i lokale arbeidstidsplaner. Tvert imot. UNIO Ahus er videre uenige i at fordelingen av arbeidstiden mellom ukedager og helger i dag ikke er riktig. Arbeid hver tredje helg er en belastning som oppleves høy nok for våre medlemmer. Det er fullt mulig å inngå avtaler som gjør at ansatte frivillig og kompensert tar på seg en større helgebelastning i bytte mot lavere belastning i uken. Hvis en økt helgebelastning ikke baseres på frivillighet og kompensasjon for manglende fritid med nære og kjære, er det UNIO ved Ahus sin vurdering at risikoen for frafall og dårligere arbeidshelse øker. Det er vanskelig å se at økt helgearbeid vil virke rekrutterende i fremtiden. Slik vi oppfatter det, er flere helger heller ikke løsningen på heltidsproblematikken da det ikke medfører noen særlig stor økning for den enkelte.

Kap 8. oppgavedeling

UNIO Ahus er enig i at oppgavedeling bør understøtte en god og hensiktsmessig kompetansemiks som bidrar til at ulike kompetansegrupper løser oppgaver de har best forutsetninger for å løse. Vi er usikre på hva arbeidsgiver mener med forutsetningen «innenfor de rammer som er tilgjengelig».

UNIO Ahus er enig i at et løpende søkelys på oppgavedeling hvor riktig kompetanse benyttes til riktige oppgaver kan være hensiktsmessig, i lys av framskrivninger i forhold til helsepersonell. Vi er imidlertid ikke enig i at et ensidig fokus på oppgaver i relasjon til tilgjengelig personell. Ansvars- og oppgavedeling et mer riktig begrep for det UNIO Ahus mener må ligge til grunn for å sikre framtidens pasienter en helsehjelp som er faglig forsvarlig, av god kvalitet og i tråd med gjeldende lovverk. Det handler ikke bare om selve oppgaven, men også om samlet ansvar som krever særskilt kompetanse utover det å løse en oppgave, og som ikke uten videre kan erstattes. Pasientens helsetilstand og behov må ligge til grunn for fordeling av ansvar og oppgaver, og om oppgaver og ansvar kan overføres til andre.

Vi støtter arbeidsgiver i at ansvar- og oppgavedeling ikke bør begrenses til enkeltgrupper, men som nevnt ta utgangspunkt i hvem som best og mest effektivt kan bære ansvaret og løse oppgavene. Vi peker i den sammenheng på alle yrkesgruppene som representeres av forbund i UNIO ved Ahus HF, og som alle er avgjørende i arbeidet med å sikre en effektiv, trygg, god og bærekraftig helsetjeneste. Vi støtter ikke uten videre påstanden om at en forutsetning for å lykkes med oppgavedeling, må være at den totale ressursinnsatsen reduseres. Dette forutsetter i så fall en mer nøye drøfting av hva man legger i den totale ressursinnsatsen og på hvilket nivå.

UNIO forbundene ved Ahus er enig i at helse- og omsorgstjenestene må organisere og innrette sine tjenester slik at medarbeidere kan få utføre sin jobbe mest mulig effektivt. Befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester må ivaretas uten at belastninga på helsepersonell øker. Effektivitet må aldri gå på bekostning av kvalitet, faglig forsvarlige tjenester, pasientsikkerhet og arbeidsmiljøet til de ansatte.

Vi er derimot ikke uten videre enige i at kombinerte stillinger er en løsning som passer alle eller alle steder. Vi mener at slike ordninger må designes og baseres på frivillighet og at det må tilbys likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder mulighet for karriere- og fagutvikling. Vi støtter ikke at kombinasjonsstillinger begrenses innenfor egen virksomhet, da dette f. eks vil være begrensende for å øke f.eks. vitenskapelige bistillinger. Vi er enig med Ahus HF i at det vil kreve mye av flere arbeidsgivere – men vil fremheve at det også vil kreve mye av hver enkelt ansatt.

Fra UNIO-forbundene ved Ahus mener vi at generalistbegrepet er uklart og vi mener at det er grunn til å utfordre oppgavepyramiden som er foreslått fra kommisjonen. Vi finner f.eks. ikke at kommisjonen i sin rapport har gjort tilstrekkelig rede for, drøftet eller begrunnet sine forslag om «å bygge kompetanse fra bunn», eller hvorvidt man mener at generalistkompetanse skal erstatte spesialistkompetanse. Det kan godt være at det er behov for mer generalistkompetanse også i sykehus, men vi mener det først og fremst er nødvendig å legge til rette for mer tid til samarbeid og dialog mellom spesialister inne ulike fag/faggrupper. Dette er ikke minst viktig i møte med pasienter som vil være stadig mer sammensatt syke.

Kap 10. utdanning og kompetanseutvikling

Fra Unio-forbundene ved Ahus støtter vi at samarbeid med utdanningsinstitusjonene er og vil være viktig. Vi støtter forslag om å prioritere teknologi og utvikling som er personellbesparende, i betydningen at personell kan bruke sin kompetanse på en mest mulig effektiv og nyttig måte i møte med pasientene.

Kap 11. prioritering og reduksjon av feil- og overbehandling.

Vi støtter et videre godt og grundig arbeid med prioriteringer i norsk helsetjeneste. Vi er imidlertid uenige med kommisjonen om deres vurdering av hvor stor helsesektoren kan eller bør være. Vi mener dette må være gjenstand for debatt som befolkningen og politikere løpende tar del i. Vi er dypt bekymret for kommisjonens anbefaling om at helsearbeidere i Norge i større grad bør lære seg å levere «godt nok» og at befolkningens må «lære seg» å forvente mindre av helsetjenesten.

Fra Unio-forbundene ved Ahus sin side støtter vi fokus på og arbeid med å redusere feil og unngå unødvendig behandling. Vi vil i den sammenheng også fremheve den etter hvert godt dokumenterte sammenheng mellom godt arbeidsmiljø, herunder balanse mellom oppgaver og ressurser, gode arbeidstidsordninger og pasientsikkerhet.

Vi vil i denne sammenheng også peke på behovet for å investere i funksjonell IKT og i bygg og som er store nok og ikke slik som i dag, er til hinder for effektiv drift og som samtidig utfordre med medarbeideres rett til gode og forsvarlige arbeidsplasser.

med vennlig hilsen UNIO forbundene ved Ahus