Høringssvar fra Nordre Follo kommune

Dato: 28.04.2023

Nordre Follo kommune støtter opp under den retningsendringen og de sammensatte tiltakene som må til for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. NOU 2023:4 er en grundig og viktig utredning som gir en god virkelighetsbeskrivelse. Nordre Follo kommune anerkjenner helsepersonellkommisjonens omfattende tilnærming til oppdraget om å legge til rette for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Det er behov for en bred tilnærming og endring på mange områder parallelt, slik rapporten beskriver. De foreslåtte tiltakene krever kraftfulle prioriteringer. Mange av tiltakene vil kreve omfattende endringer og krever en felles enighet. Dette vil kreve mye av både politisk og administrativt lederskap for å ivareta forsvarlige tjenester. Det er en omstilling som er helt avhengig av god organisering og samhandling; sentralt, lokalt og mellom nivåer.

Nordre Follo kommune støtter opp om flertallsinnstillingen på de tiltakene som inneholder dissens. Vi mener det er nødvendig å gjøre både utredninger på nye organiseringsformer og forsøke nye fleksible løsninger på arbeidstidsordninger som i varetar både innbyggers behov og ansattes behov. Det vil gi kunnskap og erfaringer som gir gode beslutningsgrunnlag for prioriteringer fremover.

Kommisjonen anbefaler å innføre krav til at det gjennomføres grundige utredninger av konsekvensene for personellbehov som følger av politikk på helse- og omsorgsområdet, herunder nye rettigheter som vurderes innføres for pasienter, brukere og pårørende. Det anbefales også vurdere å evaluere senere års innførte rettigheter. Dette støttes av Nordre Follo kommune, og vi mener at det også må vurderes i de nasjonale anbefalingene om faglig standarder og retningslinjer. Skal det bli en del av den faglige identiteten for helsepersonell å gjøre prioriteringer og å stå i begrensende valg, så må også de nasjonale faglige anbefalingene og standardene gjenspeile dette.

Nordre Follo kommune vil fremheve viktigheten av at å utvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste krever en felles erkjennelse av hva som er realistisk omfang og kvalitet, og at dette må eies av alle berørte parter. Endringen eies ikke av helse- og omsorgstjenestene alene, men krever en helhetlig omfattende innsats og en felles erkjennelse av situasjonen, begrensningene og mulighetene hos alle berørte parter.

I den grad forslagene til kommisjonen betyr økte kostnader for kommunen, forutsettes dette kompensert.