Høringssvar fra Notodden Kommune

Dato: 27.04.2023

20923:4 - Tid for handling:

Notodden kommune mener at Helsepersonellkommisjonen presenterer et grundig utredet rapport og et riktig utfordringsbilde for fremtidens helse og omsorgstjenester. Det har blitt et merkbart større press i helse- og omsorgstjenestene de senere årene, og vi opplever betydelige rekrutteringsutfordringer. Spesielt gjelder dette for personell med høyskole og universitetsutdannelse som vernepleiere, sykepleiere og leger. Kommunen har satt inn omfattende tiltak, og bruker betydelige ressurser for å rekruttere nødvendig kompetanse inn i sektoren. På tross av utfordringene er kommunen enig med kommisjonen i at å forsøke å løse problemet med å importere arbeidskraft fra land som har større knapphet på personell enn Norge ikke er en bærekraftig strategi.

Notodden kommune er enig i behovet for å intensivere det strukturerte arbeidet med riktig oppgavedeling og god organisering. Helsefagarbeidere må kunne løse flere sykepleiefaglige oppgaver og sykepleierne bør kunne løse flere legeoppgaver. I tillegg må andre yrkesgrupper og frivillige bidra med å avlaste helsearbeiderne.

Samhandlingsreformen og den demografiske utviklingen har påført kommunene betydelig flere og mer krevende oppgaver innenfor helseområdet. Kommunen mener det er viktig å stoppe oppgaveforskyvningen både pga kommunal kompetanse og kapasitet. Dersom denne oppgavedelingen skal opprettholdes, mener Notodden kommune det er avgjørende at kommisjonens anbefaling om at de kommunale omsorgstjenestene må få en høyere andel av personellet fremover følges opp.

For kommunene og helsetjenesten er det også avgjørende at forslaget om at konsekvensene for personellbehovet innføres som krav til utredninger av foreslått politikk på helse- og omsorgsområdet gjennomføres. Hvis ikke risikerer vi å oppleve at stadig flere oppgaver overføres uten at det følger personell eller ressurser med.