Høringssvar fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

Dato: 01.05.2023

Høringssvar Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: 4

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen av alvorlig tilskadekomne, og å redusere forekomst og konsekvens av alvorlige skader. Tjenesten skal «Koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt».

En av oppgavene til kompetansetjenester er å «Sørge for veiledning, kunnskaps‐ og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere, og å iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til tjenestene».

For den alvorlig skadde pasienten er en nasjonal, evidensbasert behandlingskjede beskrevet i Nasjonal traumeplan - Traumesystem for Norge 2016. Planen bygger på lik tilgang til ensartet helsehjelp for alle, uansett kjønn, alder, bosted og økonomi.

Vår vurdering av høringsutkastet bygger på disse oppgaver og en forståelse av den alvorlig skadde pasients behov.

Kommisjonen tegner et dystert bilde av fremtiden for norske alvorlig skadde pasienter. Det nasjonale traumesystem bygger på offentlige sykehus som oppfyller definerte kvalitetskrav overvåket av de regionale helseforetak. Dette systemet har fungert til nå, og faktisk blitt dokumentert bedre og også ført til bedre resultater for pasientene.

Det er overraskende at kommisjonen ikke problematiserer private helsetilbud i større grad. Vi ser at det mangler pålitelige statistikker over private aktørers forbruk av helsepersonell, men utviklingen av parallelle helsesystemer der private betjener betalingsdyktige og forsikrede pasienter i elektive systemer uten ansvar for utdanning, opplæring, forskning og egne komplikasjoner mens offentlige sykehus må drive beredskap, utdanning, opplæring, forskning, behandle komplikasjoner fra private aktører og i tillegg uplanlagt akutt virksomhet på ugunstige tidspunkt er skremmende. Dette gjelder spesielt for alvorlig skadde pasienter som ofte tilhører grupper uten helseforsikring og som jo er avhengig av et fungerende, lokalt akuttberedskap.

Inngrep i helsepersonellets tariffestede arbeidsordninger med ytterligere ugunstig arbeidstid i offentlige sykehus vil ytterligere svekke tilgangen på kvalifisert personell til fordel for private aktører. Kompetansetjenesten fraråder dette.

Vedlegg