Høringssvar fra Indre Østfold Kommune

Dato: 26.04.2023

Indre Østfold kommune støtter kommisjonens beskrivelse av utfordringsbildet og mener kommisjonen gir en god, fyldig og realistisk beskrivelse av både nå situasjonen og de kommende års betydelige utfordringer. Indre Østfold kommune slutter seg til de 6 prioriterte innsatsområdene som kommisjonen trekker frem som særlig viktige i det videre arbeidet.

Indre Østfold kommune understreker at løsningene innenfor de ulike innsatsområdene betinger et sterkt nasjonalt eierskap hvor nasjonale myndigheter har et særskilt ansvar for å sette den enkelte kommune i stand til å drive et målstyrt omstillingsarbeid. Dette innebærer så vel å avsette nødvendige økonomiske ressurser til kommunesektoren, avstå fra nye og personell intensive reformer og rettighetsstyrkninger og legge til rette for lovreguleringer av digitalisering av tjenester i så stor grad som mulig.

I tråd med utredningens tittel «Tid for handling» ber Indre Østfold kommune om at handling nå skjer parallelt med å utrede videre tiltak. Vi har ikke tid til å vente på enda et utvalg, og som kommune vil vi også ta en aktiv rolle for å finne og etablere framtidsretta løsninger.

Indre Østfold kommune støtter kommisjonens anbefaling om å unngå import av helsepersonell fra utlandet. Men er samtidig opptatt av at det må legges til rette for at personer med helsefaglig bakgrunn som kommer til Norge raskt gis mulighet til å kunne benytte sin kompetanse i norsk helsevesen.