Høringssvar fra Leger som har deltatt i pilotprosjektet Primærhelseteam

Dato: 01.05.2023

Leger som har deltatt i pilotprosjektet Primærhelseteam

Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling.

Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Det vises til høringsbrev, ref. 23/92

Høringssvaret er skrevet av fastleger og praksisleder fra primærhelseteampilot «PHT» (2018-2023). (https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/primaerhelseteam-pilotprosjekt)

Pilotprosjektet PHT var ett forsøk med ny organisering og finansiering i fastlegekontor, og hovedformålet med organiseringen er å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest. Kjernen i pilotprosjektet var å jobbe i tverrfaglige team rundt de definerte pasientgruppene med større behov. Dette har gitt oss et unikt erfaringsgrunnlag for å kunne si noe om hva som kan være gode løsninger på fremtidens utfordringer ut fra et fastlegekontorperspektiv.

Det pekes i rapporten på 6 tiltaksområder for løsninger av personellutfordringene, og sørge for en bærekraftig utvikling. Ifølge kommisjonen må det betydelige tiltak til, og deler disse inn i områdene oppgavedeling, organisering, arbeidstid, kompetanse, prioritering og digitalisering.

Oppgavedeling og endret organisering – med søkelys på tverrfaglige team, samt prioritering og digitalisering er også sentrale punkt i både «Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024» og «Gjennomgang av allmennlegetjenesten – Ekspertutvalgets rapport».

Vår erfaring er at PHT piloten svarer ut mange av de bekymringer og framtidsscenarioer som beskrevet i helsepersonellkommisjonens rapport fra februar 2023. Vi må jobbe smartere og samarbeide bedre, noe vi mener PHT piloten er et godt eksempel på hvordan man kan få til ved fastlegekontor. Organisering som flerfaglighet i små enheter som ett fastlegekontor viste også en stor grad av smidighet og fleksibilitet, som kunne tilpasses de svært ulike behov som vil eksistere i ett langstrakt land.

Vi ser i våre praksiser at den delen av befolkningen med største behov og minst evne til å fremme dette selv, får mer og bedre helsetjenester. Vi opplever at det ytes helsetjenester som er mer strukturert og av bedre kvalitet. Fastlegene som har deltatt beskriver i større grad at tjenesten er bærekraftig. Organiseringen av pilotprosjektet har også klart fremmet innovasjon i hvordan oppgavene løses på mer effektive og bedre gjennomgående kvalitet.

PHT piloten har vist at ved å organisere legesenter som team ser en også at de samhandler bedre med andre instanser som hjemmetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Pasientene ved PHT kontor opplever at tjenestene fra de ulike delene av helsetjenesten er bedre koordinert enn før. En samlokalisering og flerfaglig team gir klart bedre ressursutnyttelse, mer koordinerte tjenester og bedrer kontinuiteten i tjenestene.

Nettopp på tiltaksområdene oppgavedeling og organisering vil det være svært verdifullt å løfte frem den verdifulle erfaringen som er høstet igjennom pilotprosjektet, og vil være svært viktig å bringe med den kompetansen som er etablert inn i arbeidet med å skape en bærekraftig løsning på personellutfordringene – og i særdeleshet – skape fremtidens fastlegeordning.

På vegne av:

Brumunddal legesenter, Ringsaker kommune

Herredshuset legesenter, Ringsaker kommune

Gransdalen legesenter, Oslo kommune

Brynklinikken, Oslo kommune

Best Helse Nordstrand, Oslo kommune

Rana Lokalmedisinske senter, Rana kommune

Seljord Helsesenter, Seljord kommune

Austevoll legesenter, Austevoll kommune

Sørlandsparken legesenter, Kristiansand kommune

Sandens Medisinske Senter, Kristiansand kommune

Hå Helsesenter, Hå kommune