Høringssvar fra Rælingen kommune

Dato: 21.04.2023

Rælingen kommune ønsker i forbindelse med helsepersonellkommisjonens rapport om personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste (NOU 2023:4 tid for handling) å påpeke følgende:

- I rapporten fremkommer det en tydelig anbefaling at innsatsen bør rettes mot kommunal omsorg i fremtiden. For at kommunene i Norge skal være i stand til å ivareta den forventede veksten i antall innbyggere som vil ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, må det følges opp med økonomisk kompensasjon til kommunene.

- Overordnede myndigheter må bidra aktivt. De ønskede endringene som skisseres i rapporten må følges opp med politikk, herunder nødvendige lovendringer, statlige føringer og nye finansieringsmodeller. Overordnede myndigheter må utvise særlig forsiktighet med tanke på rettighetsfestinger og garantier som øker behovet for helsepersonell per pasient og begrenser den kommunale helse- og omsorgstjenesten mulighet til å utøve skjønn. Myndighetene må bidra til å redusere forventningsspriket mellom hva den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil være i stand til å ivareta som følge av finansielle og personellmessige begrensninger, og hva befolkningen forventer av omfang og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

- Kommisjonen peker på viktigheten av en felles erkjennelse av de fremtidige helse- og omsorgstjenestenes realistiske omfang og kvalitet. Det er derfor etter Rælingen kommunes syn viktig at tilsynsmyndigheter forholder seg til de rammefaktorene de kommunale helse- og omsorgstjenestene har tilgjengelig.