Høringssvar fra Norsk Forbund for Psykoterapi

Dato: 02.05.2023

I samtale med Ellen Hoxmark i Helsepersonellkommisjonen, forstår vi at kommisjonen savner konkrete forslag. I tiden etter at vi i NFP hadde møte med Ellen Hoxmark og deretter sendte inn vårt innspill til kommisjonens arbeid, har vi jobbet videre med saken.

Psykoterapiregister – for rask og pasientsikker tilgang på fagkompetanse innen psykisk helse.

For å avlaste, komplementere og bidra med forebyggende, lavterskel, rehabiliterende og behandlende arbeid i samarbeid med det offentlige og frivillige organisasjoner, foreslår vi opprettelse av et psykoterapiregister tilpasset norske forhold og behov.

Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) organiserer ca 550 samtale- og uttrykksterapeuter. Rundt 25% har en helsefaglig grunnutdanning og helseautorisasjon. De resterende 75% har minimum bachelorgrad eller tilsvarende innen andre fagfelt som pedagogikk, kunst- eller samfunnsfag. Over 40% av våre terapeuter har en master-, dr.grad eller profesjonsstudier i tillegg til de obligatoriske fire års opplæring på deltid innen en valgt humanistisk psykoterapeutisk disiplin. Det er dermed en særs høyt utdannet faggruppe vi snakker om. Vår hovedhensikt med dette høringssvaret er å sette søkelyset på en faggruppe som norske helsemyndigheter (og også helsepersonellkommisjonen) har lite kunnskap om, og sjelden inkluderer i sine planer på noe nivå. I følge helsepersonellkommisjonens psykologiske talsperson, Eller Hoxmark, bør ett av tiltakene være å vurdere hvordan samtale- og uttrykksterapeuter kan spille en større og mer forutsigbar rolle på feltet psykisk helsearbeid enn tilfellet har vært fram til nå, særlig tatt i betraktning den fremtidige – og nåværende situasjonen på området psykisk helsevern, hvor svært mange ikke får tilstrekkelig hjelp.

De fleste av NFPs medlemmer arbeider som selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetak på deltid. En medlemsundersøkelse NFP utførte nylig blant sine medlemmer viser at bortfall av mva-unntaket som trådte i kraft 1.1.2021 har gjort det vanskeligere for svært mange brukere av disse tjenestene å følge opp den behandlingen som de anser som nødvendig for å forebygge psykisk uhelse, og for komme videre med de psykiske utfordringer de står i. Undersøkelsen viser også at medlemmene i NFP ikke arbeider så mye som de gjerne skulle ønske, tvert i mot har flere måttet avvikle sin praksis de siste årene pga økonomiske årsaker. Medlemmene peker selv på gjeninnføring av mva, og manglende anerkjennelse og inkludering i det totale helsetilbudet til befolkningen, som åpenbare årsaker. Våre beregninger viser at påslag av mva ikke har ført til mer penger inn i statskassa, men til lavere aktivitet, i noen tilfeller til fullstendig bortfall av et psykoterapeutisk tilbud, med mindre skatteinntekter for stat og kommune og et dårligere helsetilbud til brukerne.

Vi i NFP utgjør en komplementær, psykiske helsetjeneste som har avhjulpet presset i det offentlige helsevesenet gjennom mange tiår uten at det har kostet stat og kommune en eneste krone.

Vi foreslår en helhetlig gjennomgang av ressursene og kompetansen til yrkesgruppen av humanistisk orienterte terapeuter tilknyttet NFP (og evnt andre i samme kategori med god nok trening og opplæring). NFPs medlemmer ønsker å få vurdert vitenskapelig dokumentasjon, terapeutiske virkningsmekanismer, etikk, samt innhold og betingelser i utdanningene. Dette gjelder selvsagt på hvilken teori som ligger til grunn, men vårt inntrykk er at norske fagmiljøer har lite erfaring i å vurdere erfarings- og praksisbaserte utdanninger innen psykisk helsearbeid. Vi mener de utdanningene og metodene som NFPs terapeuter representerer, har blitt positivt bekreftet de siste årene av den nyere forskningen innen generell psykoterapi og neuropsykologi. Det handler blant annet om at samtaleterapi med fordel kan komplementeres av andre arbeidsformer for å oppnå en optimal, psykologisk heling av ulike tilstander. Vi ser også at andre land i Europa har funnet ulike måter å kvalifisere humanistisk psykoterapi utført av ikke-autorisert helsepersonell. Vi bidrar gjerne med innspill til hvordan dette kan gjøres. Vi ønsker å bli vurdert av personell, med spesiell kunnskap på hvilke kriterier som bør legges til grunn, for en god faglig validering av humanistiske psykoterapeutiske retninger og praksisbaserte terapiutdanninger.

Vi foreslår at helsemyndighetene kan utrede et nytt psykoterapiregister, hvor de som møter kravene til dette registeret oppnår en bedret arbeidssituasjon i forhold til dagens med høyere aktivitet i klientrettet arbeid. I NFP finnes det både generalister og spesialister, terapeuter med ett eller flere spesialfelt. Mange har også erfaringsbasert kompetanse på ulike felt, enten som pasient eller pårørende. NFPs terapeuter kan også gå inn i tverrfaglige team under ledelse av de i kommunen eller nærmeste kommune med det høyeste ansvaret for området psykisk helsearbeid. Vi ser blant annet at et slikt register kan gi høyt utdannede, ikke-autorisert helsepersonell innen psykoterapeutisk arbeid et grunnlag for å komme i betraktning om jobber som kommunene i framtiden har vanskeligheter med å fylle.

Oppsummering: Våre medlemmer kan være en rimelig, men verdifull, komplementær helseressurs på det psykiske helsefeltet, som det er enkelt for myndighetene å bruke fullt ut, slik at presset på det offentlige helsetilbudet blir mindre. Å forløse disse ressursene fordrer imidlertid at helsemyndighetene vurderer opprettelsen av et nytt psykoterapiregister og knytter til seg særskilt kompetanse på humanistiske, psykoterapeutiske retninger og praksisorienterte, psykoterapeutiske utdanninger for å stille de rette kravene til oppføringen i et slikt register.

Vi har utarbeidet en skisse med forslag til faglige krav, administrasjon og økonomi som vi gjerne vil presentere for aktuelle aktører. Opprettelse av et psykoterapiregister kan, slik vi ser det, bidra til at personer med god kompetanse raskt blir en tilgjengelig ressurs, hvor pasientsikkerheten er ivaretatt.

Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)

Kjersti Almåsvold, Styreleder

Tlf: 920 55920

Epost: leder@nfpsykoterapi.no