Høringssvar fra Akupunkturforeningen

Dato: 02.05.2023

På vegne av Akupunkturforeningens 400 medlemmer benytter vi anledningen til å svare på høringen til «NOU 2023: 4 Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste».

Akupunktører er en ressurs

Kommisjonen beskriver et behov for bedre utnytting av ressurser og bedre samspill i fremtidens helsetjeneste. Akupunkturforeningens 400 medlemmer, høyt kvalifiserte ytere av helsehjelp, regnes ikke med blant disse ressursene. Det er et tap for pasientene og for helsetjenesten som helhet at myndighetene aktivt har valgt å holde en kvalifisert gruppe behandlere utenfor det offentlige helsevesen.

Akupunktur som behandlingsform er etablert som en del av helsetjenesten i dag. 4,8 prosent av befolkningen fikk behandling med akupunktur i 2020 i følge NAFKAMs befolkningsundersøkelse. I Norge tilbyr 40 av 50 sykehus akupunkturbehandling, hovedsakelig innenfor smertebehandling, i fødselsomsorgen og i psykisk helsevern. Akupunktur anbefales i nasjonale kliniske retningslinjer og veiledere på en rekke konkrete tilstander.

Det er ingen tvil om at akupunkturbehandling har effekt og må anses som helsehjelp. Til tross for dette er akupunktører ikke inkludert i det brede laget som skal sikre fremtidens helsetjenester.

Autorisasjon

Kommisjonen anfører i kapittel 3.2.2 at «Selv om det ikke er formålet, kan autorisasjon og spesialistgodkjenning av helsepersonell også være virkemidler for å møte utfordringene på helsepersonellfeltet (…)» Akupunktørene har søkt om autorisasjon og fått avslag på grunnlag av vurderinger vi er sterkt uenige i.

Myndighetene anerkjenner i praksis effekten av akupunktur, og har formelt godkjent bachelorstudiet i akupunktur. Allikevel anerkjennes ikke yrkesgruppen akupunktører. Det er vanskelig å forstå. Per 2022 fikk flere nye behandlergrupper autorisasjon på langt svakere klinisk dokumentasjon enn akupunktørene kunne legge frem. Konsekvensen av dette er redusert pasientsikkerhet – behandlere som er autorisert helsepersonell gir akupunkturbehandling uten å ha de nødvendige kvalifikasjoner. Dette medfører behandling av dårlig kvalitet og flere pasientskader, lungepunkteringer som det hyppigst forekommende.

Det ble innført merverdiavgift (mva) på behandling av pasienter med akupunktur fra 1. januar 2022. Akupunkturbehandling var før dette i likhet med andre helsetjenester, fritatt fra mva. Konsekvensene av dette er klare: prisøkningen gjør at akupunkturbehandling blir mindre tilgjengelig for pasientene som har nytte av den, og den endrede konkurransesituasjonen gjør driftsgrunnlaget for akupunktører svært vanskelig. Per 2023 er det ingen nye studenter på bachelorprogrammet i akupunktur ved Høyskolen Kristiania, og en større andel av medlemmene i Akupunkturforeningen oppgir at de vurderer å legge ned sin virksomhet. En klage på den konkurransevridende effekten av mva-vedtaket ligger per tid til behandling i ESA.

Tid for handling

Akupunktørene venter nå på en avklaring om hvorvidt akupunktører «kan anses å yte helsehjelp», og om akupunktur dermed skal få fritak fra merverdiavgiftsloven. Anmodningsvedtak nr. 417 av 8. mars 2022 er varslet fulgt opp i stortingsmeldingen Nasjonal helse- og samhandlingsplan høsten 2023. Vi ber om at en ny vurdering av autorisasjon for akupunktører også kan vurderes.

Akupunktørene ønsker å være en del av det brede laget som skal sikre fremtidens helsetjenester. En autorisasjon som helsepersonell vil gjøre det mulig for oss å bidra. Vi er avhengig av handling fra helsemyndighetens side for å utløse dette potensialet, og ser gjerne at tiden for handling kan være nå.