Høringssvar fra Norsk Sykepleieforbunds faggruppe for avanserte kliniske allmennsykepleiere (AKS)

Dato: 22.04.2023

Høringsvar NOU 2023-4 Tid for handling, 22.04.2023

Sendt inn av: Norsk Sykepleieforbunds faggruppe for avanserte kliniske allmennsykepleiere (AKS)

Faggruppen for spesialister i allmennsykepleie (AKS) i Norsk Sykepleieforbund ønsker å komme med høringsvar på NOU: «Tid for handling» fra helsepersonellkommisjonen. Vi vil først og fremst rose kommisjonen for et svært grundig og godt arbeid. Vi ser at avansert breddekompetanse fra sykepleie også er med i dokumentet og tar for seg AKS både i spesialist og primærhelsetjeneste.

Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) har lange internasjonale røtter og den norske spesialisten i allmennsykepleie er overførbar til «nurse practitioners og advance practice nurse» internasjonalt. Norge har fått nasjonal standard for utdannelsen som retter seg spesielt inn på primærhelsetjenesten (1). Norske avanserte kliniske allmennsykepleiere kan søke spesialistgodkjenning i allmennsykepleie (2), men norsk regelverk legger ikke til rette for rolle og ansvarsutvikling på internasjonalt nivå (3-5). En nylig doktorgrad slår fast at masterutdannelsen er overførbar til internasjonal utdannelse av «nurse practitioners» (6).

Vi har pr. i dag 8 utdanningsinstitusjoner som tilbyr master i avansert klinisk allmennsykepleie. Vi har allerede litt over 100 spesialister i klinisk allmennsykepleie. Vi ser allikevel at rolleutviklingen går sent og det er kun noen få kommuner og sykehus som evner å ta i bruk hele kompetansen.

Avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) i primærhelsetjenesten:

Vi mener at allmennsykepleiere i primærhelsetjenesten bør utvikle seg i tett samarbeid og relasjon til allmennlegetjenesten, men det finnes foreløpig barrierer for utvikling av en god praksis. Ekspertutvalget for allmennlegetjenesten peker på at organisering, finansiering, flerfaglige praksiser, basisfinansiering og takstfinansiering er eksempler på forhold som har betydning for samarbeidspartnere til fastlegetjenesten og kom med flere forslag for å bedre disse (7). Dette er noe vi er enige i. Pr i dag finnes ikke gode finansieringsordninger som muliggjør ansettelse av spesialister i allmennsykepleie i tverrfaglig praksis med allmennlegetjenesten. Ansvar, rettigheter (forskrivningsrett, henvsiningsrett m.m.) er forhold som bør utredes og man bør se til internasjonale modeller og eksisterende kunnskap (3, 8).

Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) i spesialisthelsetjenesten:

Selv om den nasjonale forskriften for utdannelse retter seg inn på kommunehelsetjenesten, mener faggruppen at allmennsykepleie er like relevant for spesialisthelsetjenesten. AKS bør implementeres i større grad i sykehus. Dette er understøttet av rapporten fra Helsedirektoratet i 2021: «Behovet for sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus – Faglige og tjenestemessige behov» (9). Vi ser ingen forslag på tiltak som kan understøtte utvikling av rolle, ansvar og oppgavedeling gjennom bruk av AKS i spesialisthelsetjenesten i Helsepersonellkommisjonens rapport.

Avansert klinisk allmennsykepleie i distrikt:

Distriktskommuner har store rekrutteringsutfordringer både i spesialist og primærhelsetjenesten (10). Dette gjelder både fastlegetjeneste og sykepleietjeneste. Det er viktig at nasjonal utvikling av avansert klinisk allmennsykepleie ser på internasjonale erfaringer med «nurse practitoner» i rurale områder. AKS sitt ansvarsområde og rettigheter er avgjørende for å få dette til. I dag er det ingen utvikling på ansvarsområde fra bachelor til master i sykepleie i Norge, selv om det finnes god oppsummert kunnskap om AKS utvikling globalt, også i rurale områder (4, 11, 12)

Oppsummering:

Faggruppen anbefaler Helsepersonellkommisjonen at ansvar og rettigheter for internasjonale modeller for «nurse practitioners» ses på for effektiv utvikling av AKS både i primær og spesialisthelsetjenesten (3-5, 8). På denne måten vil allmennsykepleiere i Norge være oppgaveavlastende for en stadig mer presset legetjeneste og samtidig kompetansehevende for sykepleietjenesten. Utviklingen vil føre til bedre ressursutnyttelse og tilgjengelighet til helsetjenester for både svake etterspørrere og i distrikt.

 1. Kunnskapsdepartementet. Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. In: Kunnskapsdepartementet, editor. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-01-03-452020.
 2. Helse og omsorgsdepartementet. Forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-19-2206 Helse- og omsorgsdepertementet, ; 2019.
 3. International Council of Nurses. Guidelines on advanced practice nursing. https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf: ICN; 2020.
 4. Wheeler KJ, Miller M, Pulcini J, Gray D, Ladd E, Rayens MK. Advanced practice nursing roles, regulation, education, and practice: A global study. Annals of Global Health. 2022;88(1).
 5. Maier CB, Aiken LH, Busse R. “Nurses in advanced roles in primary care: Policy levers for implementation”, OECD Health Working Papers, No. 98, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/a8756593-en. 2017.
 6. Ingrid T. Advanced practice nursing students’ development of clinical competence – A Norwegian mixed-methods study. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/3050489/2023_148_Taylor.pdf?sequence=1&isAllowed=y Universitetet i Sørøst-Norge 2022.
 7. Helse og omsorgsdepartementet. Gjennomgang av allmennlegetjenesten. Ekspertutvalgets rapport. https://www.regjeringen.no/contentassets/092e9ca0af5e49f39b55c6aded2cf18d/230418_ekspertutvalgets_rapport_allmennlegetjenesten.pdf: Regjeringen; 2023.
 8. Nurses ICo. Guidelines on prescriptive authority for nurses 2021. https://www.icn.ch/system/files/2021-09/ICN_Nurse_prescribing_guidelines_EN_WEB.pdf2021.
 9. Helsedirektoratet. Behovet for sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus – Faglige og tjenestemessige behov. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/behovet-for-sykepleiere-med-klinisk-breddekompetanse-i-sykehus--faglige-og-tjenestemessige-behov2021.
 10. Fosse Anette AB. Rekruttere og beholde sykepleiere i distriktskommuner. https://www.nsf.no/sites/default/files/2023-02/kunnskapsoppsummering-rekruttere-og-beholde-sykepleiere-i-distrikt.pdf Nasjonalt senter for distriktsmedisin,; 2023.
 11. Maria FL. A Caring Advanced Practice Nursing Model, Theoratical perspectives and competency domains: Springer; 2021.
 12. Schober Madrean. Introduction to Advanced Nursing Practice: Springer; 2016.

Vedlegg