Høringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus

Dato: 01.05.2023

Høringsinnspill - NOU 2023:4 Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjenesteLovisenberg Diakonale Sykehus AS viser til høringsbrevet fra Helse- og omsorgs-departementet av 2. februar 2023, der vi er invitert til å gi høringssvar på Helsepersonellkommisjonens utredning og anbefalinger.

Innledningsvis vil vi gi vår støtte til Helsepersonellkommisjonens beskrivelse av utfordringsbildet og tiltaksområdene for å beholde og utvikle gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til befolkningen i hele landet. Etter vår oppfatning gjenspeiler kunnskapsgrunnlaget på en gode måte de utviklingstrekk og utfordringer som helsetjenestene står overfor.

Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker å gi en kommentar innen temaene
rekruttering, arbeidsmiljø, arbeidstid og oppgavedeling:

Innføring av Magnet recognition program

Utvalget har foreslått en rekke kloke tiltak for å rekruttere, utdanne og beholde kvalifiserte fagfolk i helse- og omsorgstjenesten. På tiltakslisten savner vi imidlertid omtale av kvalitetssystemer som det amerikanske Magnet Recognition Program.

Magnet-programmet ble lansert i 1983, som et resultat av en undersøkelse om sykepleiermangel og høy turnover blant sykepleiere på amerikanske sykehus.
Hva kjennetegnet sykehus som rekrutterte godt og beholdt medarbeidere?

Magnet-programmet stiller systematiske krav innen fire hovedområder som skal bidra til å sikre pasientsikkerhet og behandlingskvalitet:

  1. ledelse
  2. organisasjonens utforming
  3. fagkompetanse
  4. praksis

For å oppnå Magnet-status, tildelt av American Nurses Credential Center, må sykehusene gjennom en akkrediteringsprosess. Det er god dokumentasjon for at Magnet-sykehus rekrutterer bedre, har mer fornøyde sykepleiere, lavere sykefravær og turnover blant sykepleiere enn andre amerikanske sykehus. Magnet-sykehusene scorer dessuten høyere på indikatorer for pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet, og er rangert blant de 5 % beste sykehusene i USA (Rodriguez-Garcia et al., Am J Nurs 202:120;28-38).

På dette grunnlag deltar Lovisenberg Diakonale Sykehus i EU-studien Magnet4Europe, finansiert over Horizon 2020 midler ( https://www.magnet4europe.eu/).

Et internasjonalt forskningsteam studerer innføring av Magnet-prinsipper i til sammen 68 sykehus fra seks europeiske land. Lovisenberg Diakonale Sykehus, som deltar fra Norge, innfører Magnet-prinsipper blant alle helsefaglige yrkesgrupper, ikke kun sykepleiere.

Studien vil vise om prinsippene fungerer også i en europeisk kontekst, og kan breddes til flere norske sykehus.

Vi har tro på at tiltakene vil virke gunstig på så vel rekruttering, som kompetanseutvikling og medarbeidertilfredshet, og samtidig bidra til økt pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet.

Oppgavedeling

Lovisenberg Diakonale Sykehus støtter forslaget om å iverksette et systematisk og forpliktende kvalitetsutviklingsprogram som skal fremme riktig organisering og oppgavedeling. For å lykkes med oppgavedeling er det avgjørende at arbeidet forankres i lederlinjen på virksomhetsnivå. Ledere kan påvirke oppgavedeling direkte gjennom utforming av bemanningsplaner, kompetansehevingsarbeid og fordeling av oppgaver. Oppgavedelingsprosjekter i helsetjenesten har så langt i stor grad vært rettet mot deling mellom leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Lovisenberg Diakonale Sykehus vil gjerne fremheve at oppgavedelingsprosjekter også bør inkludere andre yrkesgrupper, herunder yrkesgrupper uten helsefaglig bakgrunn.

Arbeidsforhold og arbeidstid

Helsepersonellkommisjonen gir en god beskrivelse av utfordringene med dagens arbeidstidsbestemmelser. En høy andel av vår virksomhet drives døgnkontinuerlig med behov for personell gjennom hele døgnet og hele uken, og behovet varierer gjennom uken. Dette gir utfordringer med å fordele personellressurser slik at man har riktig kompetanse til riktig tid, og helgebemanningen er spesielt krevende. Lovisenberg Diakonale sykehus støtter Helsepersonellkommisjonen som oppfordrer partene i arbeidslivet til å finne løsninger som bygger opp under prinsippene om virksomhetenes ansvar og myndighet, og som kan bidra til å løse utfordringene som arbeidstidsordningene skaper, samtidig som et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.

Vennlig hilsen

for Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Tone Ikdahl
administrerende direktør, dr. med.