Høringssvar fra Oslo pasientorganisasjon

Dato: 30.04.2023

Høringssvar fra Oslo pasientforening

Helsepersonellkommisjonen tar til orde for at fortsatt effektivisering og teknologisatsing, redusert tilbud og forskyving av ansvar over på pasientene selv, pårørende og frivillighet vil løse utfordringene i helsevesenet. Oslo pasientforening vil isteden løfte fram behovet for økt bemanning og ressursbruk for å motvirke tendensen til kommersialisering og privatisering.

De offentlige helsetjenestene må alltid ha de nødvendige ressursene tilgjengelig for å sikre at alle som trenger det har tilgang til nødvendige helsetjenester av god kvalitet. Det er statens og kommunenes plikt. Oslo pasientforening mener at kvaliteteten på tjenestene vil bli dårligere ved å styre mot færre ansatte per pasient.

Det er grunn til å tro at utilstrekkelig kvalitet på helsetjenester og dårlig og hastig kommunikasjon mellom helsearbeider og pasient fører til hyppigere reinnleggelser og fortsatt uhelse hos pasienten. Lav bemanning vil også føre til utslitte helsearbeidere som ikke klarer å stå lenge i jobb. Faren er derfor at "effektiviseringen" totalt sett vil øke behovet for helsetjenester i befolkningen, og redusere tilgangen på kompetent helsepersonell.

På denne måten kan problemene i det offentlige helsevesenet tilta. Mange har allerede søkt seg over til kommersielle tilbydere, og 700 000 personer har privat helseforsikring. Vi frykter at todelingen i helsevesenet vil øke.

Det som trengs er en skikkelig innsats for å forebygge sykdom og uhelse i det norske samfunnet, og det viktigste tiltaket er å redusere sosial ulikhet. En rapport fra 2022 utgitt av Nasjonalforeningen for folkehelsen viser at 40% av tapte leveår i befolkningen kan spares om vi utjevner sosiale forskjeller. Dette tar utredningen for seg i begrenset grad.

Oslo pasientforening støtter Helsepersonellkommisjonens anbefaling om å etablere et kvalitetsutvilingsprogram, som ifølge utredningen skal fremme riktig organisering og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenesten over hele landet. Vi støtter imiderlertid ikke "lavest effektive omsorgsnivå" som prinsipp og utgangspunkt for arbeidsdelingen, da vi erfarer at LEON-prinsippet har ført til økt belastning på pårørende og dårligere kvalitet på pleie og omsorg.

Oslo pasientforening er ikke enig i at det er holdningsendring i befolkningen som må til for dempe tilbud og etterspørsl etter tjenester. Derimot er det mange som ikke får sine rettmessige behov for helsetjenester oppfylt, ikke minst gjelder det retten til plass i sykehjem og avlastning (helsehus) for de mange eldre og pårørende som har behov for det.

Helsekommisjonens vurderinger med hensyn på bruk av omsorgsboliger eller andre større enheter ser ut til å være styrt ut fra etrent økonomisk perspektiv, og spørsmålet om samlokaliserte boliger blir i liten grad problematisert. Vi vil i den forbindelse påpeke at det er en ønsket utvikling fra norske politikere at folk skal ha mulighet til å bo i sine egne hjem, og det er klare føringer i FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD), hvor retten til selv å velge hvor og med hvem man vi bo er den samme for funksjonshemmede som for alle andre innbyggere.