Høringssvar fra Moss kommune

Dato: 24.04.2023

Høringsinnspill fra Moss kommune til NOU 2023: Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Regjeringen har sendt Helsepersonellkommisjonens NOU 2023: Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste på høring. Utvalg for helse og mestring har behandlet høringsinnpillet i møte den 18. april, og Moss kommune vil med dette gi kommunens høringsinnspill til rapporten fra Helsepersonellkommisjonen.

Moss kommune er enig med Helsepersonellkommisjonen i utfordringsbildet den beskriver og støtter målsettingen om å beholde og utvikle gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til befolkningen i hele landet. I denne høringsuttalelsen vil Moss kommune gi innspill på enkelte tiltak som er foreslått i utredningen.

Oppgavedeling

Som Helsepersonellkommisjonen redegjør for er bemanningsutviklingen i tjenestene ikke bærekraftig og utviklingen må begrenses. Kommunene erfarer allerede at det er utfordrende å rekruttere helsepersonell som f.eks. sykepleiere og fastleger.

Moss kommune støtter kommisjonens tiltak om at tjenestene må arbeide med riktig oppgavedelingen og organisering av tjenestene slik at helsepersonells kompetanse og kapasitet utnyttes på best mulig måte.

Det er nødvendig å legge til rette for at ansatte kan tilegne seg ny kompetanse og utvikle seg faglig ved å legge til rette for etter og videreutdanning og mulighet for å fullføre utdanningsløp. Dette vil bidra til å beholde ansatte i helse- og omsorgstjenesten og øke kvaliteten på tjenestene til innbyggerne.

Arbeidstidsordninger

Moss kommune er enig med Helsepersonellkommisjonens beskrivelse av utfordringene rundt deltidsarbeid og helgearbeid. En viktig bakgrunn for behovet for deltidsansatte i tjenestene er virksomhetens behov for å få dekket opp helgevakter. Samtidig vet man at deltidsarbeid kan ha uheldige konsekvenser for tjenestekvalitet og arbeidsmiljø. Det er nødvendig med en omlegging av turnus for å lykkes med heltidskultur.

Hele Helsepersonellkommisjonen fremholder betydningen av godt partssamarbeid for god kvalitet på tjenestene og trivsel på arbeidsplassen. Flertallet vurderer at en begrensning i arbeidsgivers styringsrett ved at gjennomsnittsberegning av arbeidstid skal avtales med tillitsvalgte, kan komme i konflikt med virksomhetens ansvar for å gi forsvarlige tjenester. En nærliggende løsning er å fastsette bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid i sentrale tariffavtaler. Dersom partene ikke kommer frem til enighet bør arbeidsmiljølovens bestemmelser om skift/turnusordninger justeres. Mindretallet vurderer at dagens regulering er tilstrekkelig og ønsker ikke en inngåelse av sentrale avtaler om gjennomsnittsberegning eller en gjennomgang av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Moss kommune støtter mindretallet i kommisjonen sin vurdering. De gode løsningene kan best ivaretas i et godt partssamarbeid lokalt i kommunene, og avtale om gjennomsnittsberegning bør gjennomføres lokalt.

Organisering av helse og omsorgstjenesten

Helsepersonellkommisjonen har vurdert at dagens organisering av helse og omsorgstjenestene i to nivåer kan bidra til personell utfordringer og har kommet med to forslag fra et flertall og et mindretall i kommisjonen. Flertallet anbefaler at det utredes om en mer helhetlig organisering på ett forvaltningsnivå vil føre til redusert behov for helsepersonell ved en bedre bruk av den samlede tilgjengelige kompetansen i helse og omsorgstjenestene. Mindretallet mener at en ett nivå løsning vil medføre ytterligere sentralisering og standardisering, og i mindre grad kunne tilpasse tilbudet til lokale forhold og den enkelte bruker.

Moss kommune støtter mindretallets forslag. Kommunens erfaring er at tett samarbeid mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene gir gode muligheter for lokale tilpasninger for både ansatte og brukere. Et helhetlig tilbud i kommunen gjør arbeidsoppgavene til ansatte faglig utfordrende, og det bidrar til å rekruttere og beholde helsepersonell i kommunen. Samtidig bidrar det til god kvalitet på tjenestene. En løsning med ett nivå vil kunne vanskeliggjøre en slik lokal tilpasning av tjenestetilbudet.

Forventninger til tjenestene og prioritering

Moss kommune kjenner seg igjen i Helsepersonellkommisjonens opplevelse av et økende sprik mellom forventinger til helse og omsorgstjenestene i befolkningen og tjenestens mulighet til å møte disse forventingene. Det er nødvendig for en bærekraftig tjenestene at helsepersonell ressursene prioriteres til nødvendige helse og omsorgstjenester til befolkningen. Moss kommune støtter helsepersonellkommisjonens anbefalinger om at konsekvenser for personellbehov skal innføres som et krav i utredninger av foreslått politikk innen helse- og omsorgstjenestene. Moss kommune mener også at det er nødvendig at offentlige etater formidler en helhetlig prioritering av helse- og omsorgstjenester til innbyggerne for å redusere spriket mellom forventinger og mulighetene i tjenestene.